Niniejsze Oświadczenie o prywatności objaśnia sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku przez spółkę Corrigo Incorporated (zwaną dalej „Corrigo”, „my”, „nasz” w odpowiednio odmienionych formach). Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma zastosowanie do informacji przez nas gromadzonych, wykorzystywanych i ujawnianych podczas korzystania przez użytkownika z naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i innych produktów i usług internetowych (zwanych dalej łącznie „Usługami”), kontaktowania się z obsługą klienta lub innymi formami interakcji z nami. Takie informacje mogą obejmować „dane osobowe” (które na potrzeby niniejszego oświadczenia obejmują dane osobowe lub równoważny termin według obowiązującego prawa).

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, gdzie będzie to praktyczne, powiadomimy o tym użytkownika (dodając oświadczenie do naszej strony głównej lub wysyłając użytkownikowi powiadomienie). Zachęcamy do sprawdzania Oświadczenia o prywatności za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Usług lub wchodzi w inną interakcję z nami, aby mieć aktualne informacje o naszych praktykach dotyczących danych oraz sposobach, w jakie możemy pomóc chronić prywatność użytkowników.

Gromadzenie danych:

Informacje przekazywane przez użytkownika. Gromadzimy informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkowników. Np. jeśli użytkownik chce figurować jako usługodawca, musi utworzyć u nas konto. Będziemy również gromadzić informacje po utworzeniu i aktualizacji konta, wypełnieniu formularza, skontaktowaniu się ze zleceniodawcą bądź usługodawcą, zgłoszeniu wyceny lub odpowiedzi na nią, przygotowaniu zlecenia lub zaakceptowaniu go, przesłaniu faktury, zgłoszeniu do obsługi klienta, zarejestrowaniu na konferencję użytkowników, wypełnieniu ankiety lub innej komunikacji z nami lub za pośrednictwem Usług. Rodzaje danych osobowych użytkowników, jakie możemy gromadzić, obejmują podstawowe dane użytkownika oraz dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, dane do płatności lub karty płatniczej, kwalifikacje lub branża, fotografia, opinie oraz wszelkie inne dane osobowe, jakie dostarczy użytkownik. Możemy również gromadzić inne informacje na temat działalności użytkownika, takie jak dane finansowe spółki (w tym m.in. ceny, dane dotyczące fakturowania, kosztów i budżetu), dane klientów, informacje biznesowe (w tym m.in. branża, liczba zakładów, lokalizacja biznesowa, dane dotyczące konserwacji i harmonogram konserwacji, liczba techników oraz numer identyfikacji podatkowej). Gromadzimy również informacje od użytkownika, gdy użytkownik zadaje nam pytania.

Aby skorzystać z Usług, użytkownik musi nam dostarczyć dane osobowe oznaczone gwiazdką na stronie rejestracji, w przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł utworzyć u nas konta, a my nie będziemy mogli zapewnić mu dostępu do Usług. Zadając nam pytanie lub kontaktując się z nami w inny sposób, użytkownik będzie musiał podać nam pewne informacje, abyśmy mogli mu odpowiedzieć.

Dane gromadzone automatycznie podczas korzystania z usług. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp lub korzysta z naszych Usług, automatycznie gromadzimy dane osobowe na temat użytkownika, w tym:

 • Dane logowania: Możemy gromadzić dane rejestru systemowego o korzystaniu przez użytkownika z Usług, w tym o rodzaju przeglądarki, czasach dostępu, przeglądanych stronach, adresie IP oraz stronie odwiedzonej przed przejściem do naszych Usług.
 • Dane urządzenia: Możemy gromadzić informacje o komputerze lub urządzeniu przenośnym wykorzystywanym do uzyskania dostępu do naszych Usług, w tym dotyczące modelu sprzętu, systemu operacyjnego i jego wersji, unikatowych identyfikatorów urządzenia (takich jak adres IP, numer IMEI, adres interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia lub numer telefonu komórkowego) oraz dane siedzi komórkowej.
 • Informacje o lokalizacji: Możemy gromadzić informacje o lokalizacji urządzenia użytkownika przy każdym dostępie lub skorzystaniu przez użytkownika z jednej z naszych aplikacji mobilnych lub po w inny opt w sposób na gromadzenie takich informacji. Więcej informacji znajduje się w części „Wybory użytkownika” poniżej.
 • Dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie śledzenia: My i nasi dostawcy usług stosujemy różne technologie gromadzenia informacji, w tym pliki cookie i sygnały nawigacyjne (web beacons). Pliki cookie są to niewielkie pliki danych przechowywane na dysku twardym użytkownika lub w pamięci urządzenia, które pomagają nam doskonalić nasze Usługi i obsługę użytkownika, zobaczyć które obszary i funkcje naszych Usług są popularne oraz zliczać wizyty. Sygnały nawigacyjne (web beacons) są elektronicznymi obrazami, które mogą być wykorzystywane w ramach naszych Usług lub w wiadomościach poczty elektronicznej i pomagają nam dostarczać pliki cookie, zliczać wizyty oraz interpretować korzystanie z naszych usługi oraz skuteczność kampanii. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobów wyłączania ich obsługi znajduje się w części „Wybory użytkownika” poniżej.

Informacje zdobywane z innych źródeł:

Jeśli użytkownik jest usługodawcą, możemy również uzyskać dane osobowe z innych źródeł publicznych i połączyć je z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem naszych Usług, jeśli będziemy uważać, że jest to wymagane, aby pomóc nam zarządzać naszymi relacjami z użytkownikiem ze względu na słuszne interesy biznesowe. Dodatkowo możemy gromadzić dane osobowe na temat użytkownika od stron trzecich, w tym m.in. spółek sprawdzających dane, agentów i przedstawicieli ubezpieczeniowych oraz publicznie dostępnych źródeł.

Podmioty angażujące usługodawcę za pośrednictwem platformy będą mogły ocenić i skomentować usługodawcę. Informacje takie zostaną dodane do profilu usługodawcy i będą dostępne do wyświetlania w platformie.

Wykorzystanie danych:

Możemy wykorzystywać zgromadzone dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • świadczenie, utrzymywanie i doskonalenie naszych Usług;
 • udostępnianie i dostarczanie produktów i usług wymaganych przez użytkowników, takich jak m.in. katalog dostawców usług oraz oceny dostawców usług;
 • przetwarzanie transakcji i przesyłanie użytkownikowi powiązanych informacji, w tym potwierdzeń i faktur;
 • wysyłanie użytkownikowi powiadomień technicznych, aktualizacji, powiadomień dotyczących bezpieczeństwa i komunikatów dotyczących pomocy i administracji;
 • odpowiadanie na komentarze, pytania i zgłoszenia oraz zapewnianie obsługi klienta i pomocy technicznej;
 • jeśli użytkownik zażądał lub jeśli zezwala na to prawo, możemy komunikować się z użytkownikiem w sprawie produktów, usług, ofert, promocji, szkoleń i zdarzeń oferowanych przez spółkę Corrigo i inne spółki, a także dostarczać wiadomości i informacje, które naszym zdaniem będą interesujące dla użytkownika w celu zwiększenia poziomu obsługi lub w związku ze słusznymi interesami biznesowymi;
 • monitorowanie, ocena i analiza trendów, danych, transakcji, wykorzystania i czynności związanych z naszymi Usługami oraz wydawanie zaleceń i wytycznych opierających się na ww. czynnościach;
 • wykrywanie, badanie i zapobieganie oszustwom dotyczącym transakcji i innym nielegalnym działaniom oraz ochrona praw i mienia spółki Corrigo i innych;
 • personalizacja i doskonalenie Usług oraz przesyłanie reklam, treści lub funkcji, które są dopasowane do profilów lub zainteresowań użytkownika;
 • ocena satysfakcji klienta;
 • łączenie lub wiązanie z informacjami uzyskiwanymi od innych w celu pomocy lepszego zrozumienia potrzeb użytkownika i świadczenia lepszych usług;
 • realizowanie jakichkolwiek innych celów, na potrzeby których gromadzone były informacje;
 • gdy jesteśmy zobowiązani ujawnić informacje ze względu na obowiązujące prawo, przepisy lub orzeczenia sądu i/lub w celu ochrony naszych interesów i praw; oraz
 • wszelkie inne cele związane ze słusznymi interesami użytkownika lub naszymi.

Udostępnianie danych:

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celach wyszczególnionych powyżej i gdy mamy pewność, że:

 • wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika jest wymagane do realizacji umowy lub podjęcia kroków do zawarcia umowy z użytkownikiem;
 • wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika jest wymagane do wypełnienia odpowiednich zobowiązań, jakie nakłada na nas prawo lub przepisy; lub
 • wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika jest wymagane do wspierania naszych „słusznych interesów” jako spółki (np. w celu doskonalenia naszych produktów lub przeprowadzania analityki naszych zestawów danych), pod warunkiem, że jest to prowadzone za każdym razem w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem praw użytkownika do prywatności.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym podmiotom:

 • spółkom zarządzającym mieniem i innym użytkownikom naszych usług. Poprzez naszą platformę zarządcy nieruchomości i inne zainteresowane strony mogą poszukiwać usługodawców komercyjnych. Tacy użytkownicy będą musieli mieć dostęp do profilu usługodawcy (z wyjątkiem danych dotyczących karty płatniczej), w tym ocen lub recenzji danego usługodawcy. Gdy usługodawca komercyjny przyjmie zlecenie w określonej lokalizacji, wówczas zleceniodawca w dniu przydzielenia zlecenia uzyska dostęp do informacji o lokalizacji śledzonej za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Wykorzystujemy te informacje do ułatwiania płatności, potwierdzania harmonogramów oraz w celach związanych z zapewnieniem realizacji danego zlecenia.
 • Dostawcom, konsultantom, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane oraz innym dostawcom usług wymagającym dostępu do takich informacji w celu realizacji zadań w naszym imieniu lub pomagającym nam w świadczeniu Usług użytkownikom;
 • innym użytkownikom Usług, z którymi użytkownik będzie łączył się za pośrednictwem Usług;
 • wszelkim urzędom ścigania, sądom, organom rządowym lub regulacyjnym bądź innym instytucjom w odpowiedzi na żądanie informacji, jeśli będziemy uważać, że ich ujawnienia jest zgodne lub wymagane przez jakiekolwiek obowiązujące prawo, przepisy, orzeczenia sądu lub procedury prawne;
 • jeśli naszym zdaniem działania użytkownika będą niezgodne z naszymi umowami z użytkownikami lub zasadami bądź w celu ochrony praw, mienia i bezpieczeństwa spółki Corrigo, naszych spółek stowarzyszonych (zob. poniżej) lub innych podmiotów;
 • w związku lub w czasie negocjacji dotyczących jakichkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów spółki, finansowania lub nabywania całości lub części naszej działalności przez inną spółkę;
 • naszymi doradcami, w tym naszymi księgowymi, audytorami, innymi specjalistami i kontaktami biznesowymi: na potrzeby wspierania nas w lepszym zarządzaniu, wspierania lub rozwijania naszej spółki i zgodności z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa i przepisów;
 • pomiędzy spółką Corrigo a jej spółkami stowarzyszonymi (zob. http://www.corrigo.com) na potrzeby zgodne z niniejszym oświadczeniem o prywatności; jeśli dotyczy i jest dozwolone przez prawo, lokalny podmiot stowarzyszony spółki Corrigo może kontaktować się z użytkownikiem w celach marketingowych;
 • jakiejkolwiek stronie trzeciej zgodnie ze słusznymi interesami użytkownika lub naszymi; oraz
 • innym, zgodnie z tym, na co pozwala lub czego wymaga obowiązujące prawo i przepisy.

Możemy udostępniać nazwę spółki, dane kontaktowe, specyfikacje, liczbę zleceń realizowanych w ramach Usług spółki Corrigo oraz inne informacje związane z profilem dostawcy usług, z naszymi użytkownikami firmowymi w związku z zaleceniami dla takich użytkowników firmowych.

Możemy również udostępniać zagregowane lub zanonimizowane informacje bez ograniczeń, w tym na potrzeby analityki, wywiadu biznesowego i do analiz porównawczych.

Witryna internetowa lub aplikacja może zawierać łącza do i z witryn internetowych stron trzecich. Jeśli użytkownik przejdzie do naszych witryn za pośrednictwem udostępnionych łączy, powinien mieć świadomość, że kierują się one własnymi zasadami ochrony prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności finansowej w związku z takimi zasadami lub w odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych, jakie mogą być gromadzone za pośrednictwem takich witryn internetowych. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do takich witryn internetowych należy zapoznać się z tymi zasadami.

Usługi analityczne dostarczane przez innych:

Możemy zezwolić innym na dostarczanie usług analitycznych w naszym imieniu w Internecie i w aplikacjach. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne (web beacons), identyfikatory urządzeń i inne technologie do gromadzenia informacji na temat korzystania przez użytkownika z Usług i innych witryn internetowych i aplikacji, w tym adresu IP, przeglądarki internetowej, informacji o sieci komórkowej, przeglądanych stronach, czasu spędzonego na stronach lub w aplikacjach, klikniętych łączach i informacji o konwersji. Informacje takie mogą być wykorzystywane przez spółkę Corrigo i inne podmioty do m.in. analizowania i śledzenia danych, określania popularności danych treści i lepszego zrozumienia aktywności użytkowników w Internecie.

Ochrona

Dane osobowe użytkownika przechowujemy w komputerowych bazach danych i/lub w postaci wydruków (w zależności od rodzaju informacji) i stosujemy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne (w tym stosowanie fizycznych i elektronicznych zabezpieczeń) w celu pomocy ochrony informacji o użytkowniku przed utratą, kradzieżą, nieprawidłowym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

W zakresie wymaganym przez prawo podejmujemy uzasadnione kroki w celu zniszczenia, uniemożliwienia identyfikacji lub utajnienia danych osobowych w bezpieczny sposób, gdy nie będą już nam potrzebne w celach, dla których były gromadzone (zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności) i przechowywanie ich nie będzie dłużej wymagane ze względów prawnych ani biznesowych.

Nie możemy zagwarantować, że nasza witryna internetowa lub aplikacja będą funkcjonować prawidłowo i bez żadnych zakłóceń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, w tym m.in. szkody wynikające z awarii lub opóźnienia w działaniu komunikacji elektronicznej, przejęcia lub manipulacji komunikacji elektronicznej przez strony trzecie lub przez programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej i przesyłania wirusów.

Przenoszenie informacji do USA i innych krajów:

Spółka Corrigo ma siedzibę w USA i dane osobowe zbierane przez nas w ramach świadczenia Usług podlegają prawu USA w uzupełnieniu do jakiegokolwiek prawa lokalnego właściwego dla użytkownika, które dotyczy świadczenia Usług (jeśli użytkownik korzysta z Usług w kraju innym niż USA). Dane mogą również być ujawniane pub przetwarzane przez nasze biura zagraniczne i nasze spółki stowarzyszone (zob. lista powyżej), a także przez nasz personel i pracowników naszych spółek stowarzyszonych oraz zewnętrznych dostawców usług prowadzących działalność poza EOG.

Zakładając konto, uzyskując dostęp lub korzystając z Usług bądź w inny sposób dostarczając nam dane osobowe, użytkownik akceptuje przetwarzanie, przenoszenie i przechowywanie jego danych osobowych w USA i do USA oraz innych krajów, w których prawa dotyczące danych użytkownika mogą różnić się od lokalnych praw właściwych dla użytkownika.

Dane osobowe użytkownika będą przenoszone do miejsca poza EOG tylko w przypadkach, gdy będziemy pewni, że poziom ochrony danych osobowych jest adekwatny lub porównywalny. Będziemy podejmować uzasadnione kroki, aby upewnić się, że: (i) wewnętrzne przenoszenie danych będzie odbywać się w ramach wewnętrznej umowy zapewniającej konkretne umowne środki ochrony zapewniające odpowiedni i stały poziom ochrony danych osobowych użytkownika podczas przenoszenia ich pomiędzy naszymi spółkami stowarzyszonymi; (ii) mamy odpowiednie umowy ze stronami trzecimi w celu zapewnienia zabezpieczeń minimalizujących zagrożenia wynikające z nielegalnego wykorzystania, zmiany, usunięcia, utraty lub kradzieży danych osobowych użytkownika oraz że takie strony trzecie będą ciągle prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi prawami ochrony danych osobowych. Użytkownik może mieć prawo do poznania szczegółów mechanizmu przenoszenia jego danych poza EOG.

Wybory użytkownika:

Użytkownik może mieć część z poniższych praw lub wszystkie te prawa dotyczące jego danych osobowych:

Zgłoszenie dostępu. Uzyskać dostęp oraz kopię jego danych osobowych kontrolowanych lub posiadanych przez nas, a także informacje o tym jak i na jakiej podstawie takie dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Aktualizowanie/korygowanie danych konta. Użytkownik może aktualizować, korygować lub usuwać swoje dane w dowolnej chwili poprzez zalogowanie na swoje konto w trybie online, wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres support@corrigo.com lub przez kontakt z naszym Zespołem ds. prywatności (zob. poniżej). Zachęcamy do aktualizowania lub korygowania swoich danych, jeśli nastąpią zmiany ich dotyczące lub jeśli użytkownik uważa, że posiadane przez nas informacje na jego temat są nieprawidłowe, niedokładne lub nieaktualne.

Ograniczone przetwarzanie: Zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w następujących przypadkach: (i) kwestionowana jest dokładność danych osobowych, (ii) przetwarzanie jest nielegalne, lecz użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, (iii) nie jest to dłużej wymagane w celach, dla których dane były gromadzone, lecz nadal musimy określać, egzekwować lub bronić się przed roszczeniami prawnymi, lub (iv) użytkownik wyegzekwował prawo do sprzeciwu i oczekiwana jest weryfikacja okoliczności nadrzędnych. Użytkownik może mieć również prawo do kwestionowania przetwarzania uzasadnionego przez nas w oparciu o słuszny interes.

Przenoszenie danych: Zażądać udostępnienia użytkownikowi jego danych osobowych w ustrukturyzowanym, popularnie używanym formacje umożliwiającym odczyt maszynowy lub zażądać przeniesienia ich bezpośrednio do innego kontrolera danych, lecz w każdym przypadku tylko pod warunkiem, ze przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika lub w związku z realizacją umowy z użytkownikiem; przetwarzanie musi być przeprowadzane automatycznie.

Prawo do sprzeciwu i/lub Dezaktywacja konta: Aby dezaktywować swoje konto lub zablokować gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie danych osobowych w dowolnej chwili, prosimy o wysłanie wiadomości na adres support@corrigo.com lub kontakt z naszym Zespołem ds. prywatności (zob. poniżej), lecz informujemy, że możemy zachować pewne informacje wymagane przez prawo lub w zgodnych z prawem celach biznesowych. Możemy również zachować zapisane w pamięci podręcznej lub zarchiwizowane kopie informacji o użytkowniku przez pewien okres zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Usuwanie danych: W ograniczonych okolicznościach użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych, np. gdy nie są dłużej wymagane w związku z celem ich gromadzenia lub przetwarzania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane: Staramy się przechowywać informacje tak długo, jak jest to potrzebne w uzasadnionych przypadkach biznesowych lub prawnych. Następnie usuniemy je w bezpieczny i bezpieczny sposób. Jeśli chcesz nam usunąć swoje dane, skontaktuj się z nami support@corrigo.com.

Informacje o lokalizacji. Przy pierwszym uruchomieniu każdej z naszych aplikacji mobilnych, które gromadzą informacje o lokalizacji, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na gromadzenie takich informacji przez aplikację. Tthe Aplikacja mobilna posiada funkcję GPS/ lokalizacji, gdy aktywujesz aplikację na urządzeniu mobilnym i autoryzujesz śledzenie GPS, wtedy będziemy zbierać informacje GPS z Twojego urządzenia, umożliwi to JLL i Corrigo (zwiększenie wydajności operacyjnej, usprawnienie obsługi klienta, utrzymywanie dokładnych zapisów dotyczących czasu pracy oraz poprawa bezpieczeństwa techników/techników dostawców wykonujących zlecenia). Aktualnie takie informacje o lokalizacji są przez możnam wymagane do korzystania z i nas do perfom niektórych Usług, więc w razie odmowy pozwolenia na takie gromadzenie informacje o lokalizacji, korzystanie z naszych funkcję Usług nie będzie możliwe. Jeśli na początku użytkownik zgodził się na gromadzenie przez nas informacji o lokalizacji, może następnie zablokować takie gromadzenie tych informacji w dowolnej chwili przez wylogowanie z aplikacji mobilnych, lub zmieniając preferencje na urządzeniu przenośnym. Ważne jest, aby w godzinach pracy włączyć informacje o lokalizacji i zalogować się do aplikacji mobilnej; po zakończeniu dnia roboczego należy się upewnić, że wylogujesz się z aplikacji mobilnej (jeśli nie wylogujesz się z aplikacji mobilnej, informacje o lokalizacji będą nadal zbierane. Corrigo nie chce zbierać informacji o lokalizacji poza godzinami pracy). Użytkownik może również zablokować gromadzenie przez nas informacji o lokalizacji poprzez wykonanie standardowej procedury odinstalowania w celu usunięcia wszystkich naszych aplikacji mobilnych ze swojego urządzenia.

Pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Użytkownik może też ustawić usuwanie lub odrzucanie plików cookie przez przeglądarkę. Usuwanie lub odrzucanie plików cookie niekoniecznie może mieć wpływ na pliki cookie typu flash używane przez strony trzecie w związku z naszymi Usługami. Aby usunąć lub wyłączyć pliki cookie typu flash, należy przejść do witryny http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html w celu uzyskania dalszych informacji. Wybranie opcji usuwania lub odrzucania plików cookie może zmniejszyć dostępność i funkcjonalność naszych Usług. Pliki cookie służą głównie wsparciu obsługi użytkownika w trybie online i nie są wykorzystywane do śledzenia zwyczajów zidentyfikowanych użytkowników w zakresie przeglądania stron, o ile użytkownik nie udzieli na to zgody. Wiele z informacji, jakie gromadzimy w związku z odwiedzaniem naszych witryn w celu uzyskiwania lub pobierania informacji, ma charakter wyłącznie statystyczny (np. z jakiej domeny użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, data i godzina dostępu do naszej witryny, a także adres witryny internetowej, która przekierowała użytkownika bezpośrednio do naszej witryny) i nie umożliwia identyfikacji użytkownika. Wykorzystujemy takie informacje o liczbie odwiedzających oraz o sposobie korzystania przez nich z witryn w formie zbiorczej, aby sprawić, że nasze witryny będą bardziej przydatne i atrakcyjne dla użytkowników. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie służą do gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Wykorzystujemy dane do kompilowania sprawozdań i do pomocy w doskonaleniu witryny. Pliki cookie gromadzą informacje w sposób anonimowy, w tym liczbę osób odwiedzających witrynę, przeglądane strony witryny oraz informacje na temat tego, skąd odwiedzający przeszli do witryny.

Marketing bezpośredni i informowanie o promocjach. Chcielibyśmy od czasu do czasu wysyłać do użytkowników informacje w wiadomościach SMS, telefonicznie, poprzez powiadomienia typu Push, pocztę lub pocztę elektroniczną, które naszym zdaniem mogą być dla użytkowników interesujące (również dotyczące naszych produktów i usług, a także produktów i usług naszych wybranych partnerów, spółek zależnych i stowarzyszonych), lecz będziemy mogli to robić wyłącznie po zatwierdzeniu tej opcji w swoich preferencjach. Można zrezygnować z otrzymywania materiałów w ramach marketingu bezpośredniego oraz informacji o promocjach z naszej strony, postępując zgodnie z instrukcjami przesyłanymi w takich wiadomościach lub przez napisanie wiadomości na adres info@corrigo.com. W razie rezygnacji z otrzymywania takich informacji, nadal będziemy mogli przesyłać użytkownikowi informacje niezwiązane z promocjami, np. dotyczące konta użytkownika oraz naszych aktualnych relacji biznesowych, o ile użytkownik nie wycofa również swojej bardziej ogólnej zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie przez nas jego danych osobowych.

Powiadomienia typu Push na telefon komórkowy. Możemy wysyłać powiadomienia typu Push związane i niezwiązane z promocjami na urządzenie przenośne, jeśli użytkownik zatwierdził opcję odbierania ich. Można dezaktywować takie wiadomości dotyczące promocji w dowolnej chwili, zmieniając ustawienia powiadomień na urządzeniu przenośnym lub wysyłając wiadomość na adres info@corrigo.com. Jeśli użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie informacji marketingowych, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę wysyłając e-mail info@corrigo.com.

Kontakt

Aby zgłosić kwestie opisane powyżej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności bądź zdobyć więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: support@corrigo.com lub Privacy Team, Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062 USA. Można również zgłosić skargę dotyczącą gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych użytkownika do wszelkie właściwe organu władzy nadzorującego te kwestie.

Egzekwowanie jakichkolwiek praw użytkownika związanych z danymi osobowymi nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami na naszą rzecz, o ile zgłoszenie dostępu do danych nie jest nieuzasadnione, powtarzające się lub wygórowane, w którym to przypadku obciążymy użytkownika uzasadnionymi kosztami.

Załącznik B – ograniczony dostęp

Techniczna rola dostawcy będzie obejmować następujące pozycje: