תנאים והתניות

1.מבוא

 1. ברוך הבא לאתר שלנו, [הזן URL] (“אתר“). האתר והאפליקציה למכשירים ניידים נמצאים בבעלות Corrigo Incorporated (“‏Corrigo‏“‚ “אנו“, “אותנו“, “שלנו“) ומנוהלים על ידה.

 2. תנאים והתניות אלה חלים על שימושך באתר, ביישומי התוכנה ובאפליקציות למכשירים ניידים שלנו, ובעת שאתה נרשם או עושה כל שימוש אחר בשירותים שלנו.

 3. תנאים והתניות אלה כוללים את הסעיפים הבאים:

1.11. מבוא

1.22. תנאי שירותיםחלים בעת ההרשמה לשירותינו;

1.33. תנאי שימושחלים בעת הגלישה באתר שלנו; וכן

1.44. כללי

 1. (להלן יחדיו התנאים“).

 2. הסכם זה מכיל גם את מדיניות הפרטיות שלנו ויש לקרוא אותם ביחד.

 3. בעשיית שימוש באתר, ביישומי התוכנה, בפלטפורמה, באפליקציות למכשירים ניידים או בשירותים אחרים שזמינים דרך אתר זה או באפליקציות שלנו למכשירים ניידים (להלן יחדיו השירותים“), אתה מקבל את תנאי השימוש ומסכים לציית להם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אל תשתמש בשירותינו או תיכנס אליהם.

 4. התנאים מהווים חוזה מחייב בינך לבינינו בכל הקשור לשימוש בשירותים ולכניסה אליהם. לפני ההרשמה לשירותינו, יש לקרוא את התנאים הללו בתשומת לב. אם אינך מסכים לתנאים אלה, לא תוכל לגשת באופן מלא לשירותינו והגישה שלך תישלל ללא התראה.

 5. אנו ממליצים שתדפיס עותק של תנאים אלה לשימוש עתידי.

 6. אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לתנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בדואל support@corrigo.com או בכתובת Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062, USA.

2.תנאי שירותים

אנו פיתחנו יישומי תוכנה ופלטפורמות מסוימים שאותם אנו הופכים לזמינים לנרשמים באינטרנט דרך האתר או האפליקציה למכשירים ניידים שלנו (להלן יחדיו פלטפורמת Corrigo“). יישומים אלה כוללים, בין שאר תכונותיהן, את היכולת לקשר בין ספקי שירותים מסחריים מקצועיים (“ספקי שירות“) שמספקים את שירותיהם, ובין מנהלי/בעלי נכסים (“מגישי בקשה“) שהם האנשים/הישויות שמעוניינים בשירותים של ספקי השירות. כאשר ישות נרשמת לשימוש בפלטפורמת Corrigo (כספק שירות מקצועי או כמגיש בקשה) (“הישות הנרשמת“), התנאים המפורטים בסעיף 2 זה יחולו בנוסף לסעיפים האחרים המפורטים בתנאים אלה, והמונח אתהבהקשר זה יפורש כמתייחס לישות הנרשמת לפי ההקשר.

2.1הרשמות

2.1.1ספקי שירות המעוניינים להשתמש בפלטפורמת Corrigo חייבים להשלים את תהליך ההרשמה המקוון. מגישי בקשות חייבים למלא טופס הרשמה לאמקוון (“הסכם לאמקוון“), והם והמשתמשים שלהם (“המשתמשים המורשים“) מחויבים להסכם ההוא ולתנאים אלה. במקרה של סתירה בין תנאים והתניות אלה ובין התנאים שמפורטים בהסכם הלאמקוון של מגיש הבקשה, ההוראות שקבועות בהסכם הלאמקוון יגברו

2.1.2בכפוף לתנאים אלה, ובהנחה שנרשמת, Corrigo מקנה בזאת לישות הנרשמת זכות לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, ללא זכות להקנות רישיונות משנה, להשתמש (ובמקרה של מגישי בקשה‚ להרשות למשתמשים מורשים להשתמש) בפלטפורמת Corrigo ובתיעוד הקשור אליה במהלך תקופת ההרשמה של הישות הנרשמת אך ורק לצורכי ההתנהלות העסקית הפנימית של הרשות הנרשמת.

2.1.3אתה תשתמש בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע כניסה או שימוש בלתימורשים בפלטפורמת Corrigo ו/או התיעוד הקשור אליה, ובמקרה שבו ייוודע לך על כל חשד לכניסה או שימוש בלתימורשים שכאלה, או על התרחשותם בפועל, תודיע לנו על כך מייד.

2.1.4במהלך שימושך בשירותים (כולל בפלטפורמת Corrigo) נאסר עליך: (א) להיכנס אל, לאחסן, להפיץ או לשדר ווירוסים כלשהם או קוד מזיק אחר או דומה; או (ב) להעלות, לשדר או לאחסן כל חומר שהוא: (1) בלתיחוקי, מזיק, מאיים, משמיץ, מגונה, מפר זכויות, מטריד או פוגעני מבחינה גזעית או אתנית; (2) מאפשר פעילות בלתיחוקית, מציג תמונות בעלות אופי מיני מפורש; (3) מקדם אלימות בלתיחוקית; (4) מפלה על בסיס גזע, מין, צבע עור, אמונה דתית, נטייה מינית, מוגבלות או אחר; או (5) בלתיחוקי באופן אחר או גורם לנזק או לפגיעה לכל אדם או רכוש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, ללא חבות או פגיעה בזכויותינו האחרות, לבטל את גישתך לשירותים או לכל חלק מהם אם תפר את ההוראות שקבועות בסעיף 2.1.4 זה.

2.1.5אסור לך, מלבד כאשר החוק החל דורש זאת, לנסות להעתיק, לשנות, לשכפל, להטמיע באתר, לשקף, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשדר, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות מכלל השירותים או מחלקם בכל אופן או מדיה או בכל אמצעים, או לנסות לבצע הידור חוזר, להדר לאחור, לתרגם משפת מכונה, להנדס לאחור או להפיק בכל דרך אחרת ייצוג בשפת בני אדם של כל השירותים או חלקם.

2.1.6אסור לך להיכנס לשירותים או לחלקם על מנת: (1) לבנות מוצר או שירות שמתחרה עם השירותים; (2) למכור את השירותים ו/או את התיעוד הקשור אליהם או להשתמש בהם כדי לספק שירותים לצדדים שלישיים; או (3) להעניק רישיון, למכור, להשכיר, להעביר, להמחות, להפיץ, להציג, לחשוף או לנצל באופן מסחרי אחר, או להפוך את השירותים לזמינים עבור צד שלישי כלשהו להוציא משתמשים מורשים, במקרה של מגישי בקשה.

2.1.7אסור לך (1) להרשות למשתמשים מורשים לשתף קודי זיהוי ו/או סיסמאות עם אחרים; או (2) להרשות שקודי זיהוי ו/או סיסמאות יאוחסנו בשרתי פרוקסי.

2.1.8הזכויות המוקנות בסעיף 2.1 זה ניתנות רק לישות הנרשמת, ולא ייחשבו כאילו ניתנו לכל חברה בת או חברת אחזקות של הישות הנרשמת.

2.2עמלות ותשלום

2.2.1אתה מסכים לשלם את כל העמלות החלות על שימושך בשירותים בהתאם לתנאי התמחור והתשלום שלנו שיחולו באותה עת. אנו עשויים להשהות או לבטל את חשבונך ו/או את גישתך לשירותים אם התשלום יהיה מאוחר ו/או אם אמצעי התשלום שתציע לא יתקבל. במסירת אמצעי תשלום, אתה מאשר לנו מפורשות לחייב את אמצעי התשלום הזה בעמלות הרלוונטיות וגם במיסים ובחיובים אחרים שיתווספו, התלויים בשירותים שבהם תשתמש.

2.2.2אם אתה מגיש בקשה, תשלם את עמלות ההרשמה הרלוונטיות המפורטות בהסכם הלאמקוון שלך איתנו. אם לא נקבל תשלום בתוך 30 ימים ממועד הפירעון, אז, מבלי לפגוע בזכויות ובסעדים אחרים שעומדים לרשותנו, אנו עשויים להשהות את גישתך לשירותים על ידי ביטול חשבונך עד שתשלם את החובות שלא שולמו. הודעה חשובה: אם לא תבטל את הרשמתך לפני סיום תקופת ההרשמה הנוכחית שלך, אז, בכפוף לחוק החל, אנו נחדש באופן אוטומטי את הרשמתך בכל שנה בתאריך שבו נרשמת לראשונה. אנו נחייב את כרטיס האשראי שלך בעמלת חידוש ההרשמה הרלוונטית ובכל המיסים הרלוונטיים שעשויים לחול על תשלומי עמלות שכאלה. יש לבטל הרשמות לפחות 30 ימים לפני מועד סיום תקופת ההרשמה על מנת להימנע מחידוש אוטומטי. אתה רשאי לבטל את הרשמתך באמצעות התהליך המפורט בהסכם שלך איתנו.

2.3 קניין רוחני

2.3.1אתה מסכים ש-Corrigo ו/או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני (בכל תחום שיפוט, בעבר, בהווה או בעתיד) על השירותים (כולל פלטפורמת Corrigo) ועל כל תיעוד קשור, לרבות כל השינויים שייערכו בהם. להוציא מקרים שבהם התקבל אישור בכתב מ-Corrigo, אנו לא מקנים בתנאים אלה או באמצעות מתן השירותים שלנו (כולל פלטפורמת Corrigo) לך או לכל משתמש מורשה או לכל אחד אחר כל זכויות לכל קניין רוחני או זכויות קנייניות, או לכל זכויות מורשות אחרות הנוגעות לשירותים או לכל תיעוד הקשור אליהם. זכויות הקניין הרוחני של השירותים או כל קניין רוחני אחר שלנו לא יועברו אליך, אל משתמשים מורשים או אל כל אחד מנציגיך בהתאם לתנאים או באופן אחר על ידי כניסה לשירותים ושימוש בהם.

2.3.2אתה אחראי למידע, לדעות, להודעות, לתגובות, לתמונות ולכל תוכן או חומר אחר שאתה מגיש, מעלה, מפרסם או הופך לזמין באופן אחר בשירותים או באמצעותם (כל אחד להלן הגשה“). אסור לך להעלות, לפרסם או להפוך לזמין באופן אחר באמצעות השירותים כל חומר המוגן על ידי זכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל זכות קניינית אחרת בלי הרשות המפורשת של הבעלים של אותם זכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל זכות קניינית שבבעלותו של צד שלישי, ונטל הבדיקה אם חומר כלשהו מוגן על ידי כל זכות שכזו מוטל על כתפיך. רק אתה תהיה אחראי לכל נזק שייגרם עקב כל הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, זכויות קנייניות, חוזה, זכויות לפרטיות ולפרסום ולכל נזק אחר שייגרם עקב כל הגשה שתגיש. אתה נושא באחריות מלאה לכל הגשה, לרבות אחריות לחוקיותה, מהימנותה והנאותות שלה.

2.3.3אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת כאן או במדיניות הפרטיות שלנו, אתה מסכים שכל הגשה שתגיש בקשר לשירותים תהיה על בסיס לא קנייני ולא סודי. אתה מסכים שנהיה רשאים להשתמש בכל הגשה על פי שיקול דעתנו המוחלט וללא שום צורך בהסכמתך. אתה מעניק
ל-Corrigo בזאת רישיון לא בלעדי, לצמיתות, שלא ניתן לבטלו, ללא תמלוגים, ששולם במלואו, כלל עולמי (כולל את הזכות להקנות רישיונות משנה ברמות מרובות) להשתמש, לשכפל, לעבד, להתאים, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לשדר, להפיץ ולהכין עבודות נגזרות מכל אחת מהגשותיך, או כל חלק מהן, בכל צורה, אמצעי או שיטת הפצה המוכרים כעת או שיתקיימו, יתגלו או יפותחו בעתיד, ולאשר לאחרים את השימוש בהגשות. אנו נהיה רשאים לשנות או להתאים את הגשותיך על מנת לשדר, להציג או להפיץ אותן ברשתות ממוחשבות ובאמצעי מדיה שונים ו/או לערוך שינויים בהגשותיך כנדרש כדי להתאים אותן לכל הדרישות או המגבלות החלות בכל הרשתות, המכשירים, השירותים או אמצעי התקשורת האחרים. אתה מוותר בזאת על כל תביעה לכל זכויות מוסריות שעשויות להיות לך בקשר להגשותיך.

2.3.4אתה מסכים לשלם עבור כל התמלוגים, העמלות, הפיצויים ועבור כל החובות הכספיים האחרים לכל אדם שינבעו מכל הגשה שפורסמה על ידך בשירותים או באמצעותם.

2.3.5אסור לך לשנות, להסיר, להתאים או להסתיר כל הוראות סודיות או התראות קנייניות שמוצבות על כל חלק מהשירותים או כלולות בתוכו, כולל כאלה של צדדים שלישיים. אתה מסכים לציית לכל זכות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי, פטנט, חוזה וחוקים אחרים הנחוצים כדי להגן על כל הזכויות באינטרסים הקנייניים שלנו או של נציגינו.

2.3.6כאשר אתה מעלה הגשות אתה מסכים שהגשות אלה לא יפרו את סעיף 2.1.5 בתנאים אלה. איסורים אלה לא דורשים מ-Corrigo לנטר את ההגשות או כל מידע אחר שהוגשו עלידיך או עלידי משתמש אחר, לפקח עליהם או להסיר אותם.

2.4אחריות ושיפוי

2.4.1השירותים מסופקים על בסיס כמו שהוא” (“AS IS”). במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, Corrigo מתנערת מכל אחריות מפורשת, משתמעת או חוקית, לרבות, אך ללא הגבלה, האחריות המשתמעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת או להיעדר הפרה.

2.4.2אתה האחראי היחיד לתוצאות שייגרמו עקב השימוש בשירותים ובכל תיעוד שקשור אליהם, ולכל מסקנות שניתן יהיה להסיק משימוש שכזה. אנו לא נישא בכל חבות לכל נזק שייגרם משגיאות השמטה בכל מידע, הוראות או תסריטים כאלה שסיפקת לנו בקשר לשירותים, או בכל פעולות שננקוט בהן כלפיך.

2.4.3למרות האמור לעיל, Corrigo:

2.4.3.1אינה מתחייבת ששימושך בשירותים יהיה נטול הפרעות או חף משגיאות; או שהשירותים, ו/או המידע שתשיג באמצעות השירותים יעמדו בדרישותיך; וכן

2.4.3.2אינה אחראית לכל עיכובים, כשלי שליחה, או לכל הפסד או נזק אחרים שייגרמו מהעברת נתונים באמצעות רשתות או שירותי תקשורת, כולל האינטרנט, ואתה מסכים שהשירותים ו/או כל תיעוד קשור אליהם עשויים להיות כפופים להגבלות, לעיכובים ולבעיות אחרות הטבועים בשימוש בשירותי תקשורת שכאלה.

2.4.4אתה מסכים להגן על Corrigo ועל בעלי התפקידים, המנהלים, העובדים והנציגים שלה ולשפות ולפטור אותם מחבות בקשר לכל תביעה, הפסד, עלות, הוצאה, דרישה, חבות או נזק, לרבות שכר סביר של עורכי דין, הנובעים (1) משימוש לא נאות שלך בשירותים או כניסה לא נאותה שלך אליהם; (2) מכל הפרה של התנאים; (3) מכל שימוש לרעה או שימוש בלתי הולם בגישה שניתנה לך לשירותים; (4) מכל תביעה הטוענת כי השימוש בהגשה מפר את הזכויות של צד שלישי או גורם לו נזק; (5) מרשלנות, רשלנות חמורה או התנהגות רעה מדעת בכניסה לשירותים ו/או במהלך השימוש בהם.

2.5חבות

להוציא מקרים שבהם החוק החל אינו מתיר החרגה של חבות כזו, אתה מסכים שלא נישא בכל חבות בגין:

2.5.1נזק או הפסד עקיפים, למופת, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים (לרבות, אך ללא הגבלה, כל נזק שלא נגרם באופן טבעי, כלומר עלפי סדר הדברים הרגיל, מההפרה או האירוע הרלוונטיים שגרמו לחבות), בקשר לשימושך בשירותינו או לביצוע שירותינו או באופן שנובע מאלה;

2.5.2אובדן עסקים או הזדמנות עסקית, אובדן הכנסה, רווחים, שימוש, נתונים או כל יתרון כלכלי אחר, בין אם ישיר או עקיף, שנובע מכל גורם, בין בדיני חוזים או נזיקין או תורה משפטית אחרת,

בכל מקרה הקשור לשימושך בשירותינו או לכניסתך אליהם או נובע מהם, אפילו אם התריעו בפנינו בעבר על האפשרות של הפסד או נזק שכאלה, אנו נהיה אחראים רק עבור הפסדים או נזקים שייגרמו לך כתוצאה מהפרה של תנאים אלה עלידינו כל עוד הם מהווים תוצאה ניתנת לחיזוי עבורנו ועבורך בזמן שבו נכנסת או נרשמת לשירותים. סך החבות הכוללת שלנו לישות הנרשמת עבור כל הנזקים, ההפסדים והעילות לתביעה (בין אם בדיני חוזים או נזיקין, לרבות, אך ללא הגבלה, רשלנות או עוולה אחרת), על פי הנסיבות, לא יעלה על סכום של אלף דולר אמריקאי ($1,000.00 USD).

אין לפרש דבר מהאמור בסעיף זה כמחריג או מגביל את החבות של אף אחד מהצדדים בגין מוות או פציעה גופנית שנגרמה על ידי רשלנות שלו, או בגין הונאה או מצג שווא שמקורו בהונאה, או בגין כל חבות אחרת שלא ניתן להחריג או להגביל מבחינה חוקית.

הזכויות והסעדים שמוקנים לנו בקשר לתנאים אלה באים בנוסף לכל זכות או סעד שמוקנים לנו עלפי חוק ואינם באים במקומם.

2.6משך וסיום

2.6.1אם אתה ספק שירות, תנאים אלה יחולו כל עוד אתה משתמש בכל אחד מהשירותים או רשום כמשתמש שלהם.

2.6.2אם אתה ספק שירות, תוכל לסיים את השימוש שלך בפלטפורמת Corrigo על ידי הפסקת שימושך בפלטפורמת Corrigo או על ידי מסירת הודעה ל-Corrigo על כוונתך לסיים שימוש זה.

2.6.3אם אתה ספק שירות אנו עשויים לסיים את התקשרותנו בתנאים אלה איתך, להשהות או לסיים את אספקת השירותים ו/או להשבית את חשבונך בכל עת:

2.6.3.1לפי שיקול דעתנו תוך מתן התראה של 30 ימים מראש;

2.6.3.2כאשר אתה מפר באופן מהותי ובלתי ניתן לתיקון את התנאים הללו, או שלא תיקנת את ההפרה בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה מאיתנו;

2.6.3.3כאשר לא שילמת עמלות הרשמה או תשלומים אחרים שאתה חייב על פי תנאים אלה

2.6.4עם סיום תנאים אלה או השבתת חשבונך:

2.6.4.1כל הרישיונות שניתנו בהתאם לתנאים אלה, ובמקרה של מגישי בקשה, ההסכם הלאמקוון שלך, יסתיימו מייד, ואתה מסכים להפסיק מייד להשתמש בכל השירותים ובכל תיעוד הקשור אליהם;

2.6.4.2עליך להשמיד את כל החומרים (ואת התיעוד הקשור אליהם) שהשגת מהאתר ואת כל העותקים שלהם, בין אם הם נעשו תחת תנאים אלה ובין אם לא; וכן

2.6.4.3כל הזכויות או הסעדים שנצברו עד לתאריך הסיום הזה לא יושפעו.

2.7היעדר קשר ייצוגי

אנו מספקים את פלטפורמת Corrigo לשימוש הישות הנרשמת בכפוף לתנאים אלה. אנו לא פועלים בשום אופן כסוכנים של הישות הנרשמת (בין אם מגיש בקשה או ספק שירות), ואנו לא נהיה אחראים למעשים או למחדלים של הישות הנרשמת או בכל מקרה שהישות הנרשמת תיכשל בביצוע שירות כלשהו או התחייבות אחרת.

2.8סודיות והגנת נתונים

2.8.1אתה תשמור בכל עת על סודיותו (ותדאג שכל עובדיך, סוכניך וקבלני המשנה שלך ישמרו על סודיותו) של כל מידע סודי שתקבל בנוגע לעסקים, למוצרים, לשירותים ולעניינים של Corrigo במהלך ביצוע התחייבויותיה בכפוף לתנאים אלה או בכל אופן אחר. לא תשתמש במידע זה או תחשוף אותו אלא אם נעניק לכך את הסכמתנו בכתב או במקרה שחשיפה שכזו נדרשת על פי חוק.

2.8.2כל איסוף, שימוש וחשיפה של כל מידע אישי שאנו נבצע בקשר לשירותים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות שלנו (ראה https://www.corrigo.com/privacypolicy/).

2.8.3אתה תוודא בכל עת שאתה עומד בכל חוקי הגנת הנתונים והפרטיות החלים, לרבות כל דרישה בקשר להודעה או השגת הסכמה, למקרה שתעלה או תספק לנו מידע אישי כלשהו.

2.9כוח עליון

לא נישא בכל חבות כלפי כל ישות נרשמת בכפוף לתנאים אלה אם שירותינו אינם זמינים כתוצאה מפעולות, מאירועים, ממחדלים או מתאונות שאינם בשליטתנו הסבירה, לרבות, אך ללא הגבלה, שביתות, השבתות או כל סכסוך עבודה אחר (בין אם כוח העבודה של Corrigo או של כל צד אחר מעורב בהם או לא), כשל בשירות ציבורי או בתחבורה או ברשת תקשורת, פעולת כוח עליון, מלחמה, התפרעות, מהומה אזרחית, נזק במזיד, ציות לכל חוק או צו, כלל, תקנה או הנחיה ממשלתיים, תאונה, תקלה במפעל או במכונה, שריפה, שיטפון, סופה או פשיטת רגל של ספקים או קבלני משנה.

2.10שונות

2.10.1כל התראה שנדרש למסור בכתב, תימסר בדואר אלקטרוני, ותיחשב כאילו הגיעה לנמענה כאשר הצד השני יכיר בה באופן ספציפי (להוציא הודעות דואל אוטומטיות), או כאשר לא התקבלה תגובה בתוך שלושה ימי עסקים מיום השליחה.

2.10.2אלא אם אתה ישות נרשמת שהיא מגיש בקשה וחתמת על הסכם לאמקוון, תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינך לבינינו, והם מחליפים ומבטלים כל הסכם, הבטחה, התחייבות, מצג והבנה קודמים, בין אם בכתב או בעל פה, בקשר לשירותים. אין לפרש דבר מהאמור בסעיף זה כמגביל או מחריג כל אחריות להונאה.

2.10.3אף תנאי מתנאים אלה לא נועד ליצור יוזמה משותפת, שותפות, העסקה או קשר ייצוגי בינך לבינינו.

2.10.4אסור לך להמחות או להעביר את זכויותיך או להעביר את חובותיך בכפוף לתנאים אלה לקבלן משנה, מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב. אנו נהיה רשאים בכל עת להמחות או להעביר את זכויותינו או להעביר את חובותינו בכפוף לתנאים אלה לקבלן משנה בכל עת וללא התראה, אך עם זאת, המחאה או העברה לקבלן משנה שכאלה לא יפגעו בזכויותיך.

2.10.5להוציא החברות המסונפות וחברות הבת שלנו, לא תהיה לאדם שאינו צד לתנאים אלה כל זכות לאכוף אף אחת מההוראות הקבועות בהם.

2.10.6אם יימצא שהוראה כלשהי מהוראותיהם של תנאים אלה אינה תקפה, לא חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה בכל תחום שיפוט רלוונטי, הוראותיהם האחרות של תנאים אלה ישמרו על מלוא כוחן ותוקפן.

2.11תנאי האפליקציות למכשירים ניידים.

2.11.1אפליקציות iOS. התנאים וההתניות הנוספים הבאים חלים על כל אפליקציה למכשיר נייד
ש-Corrigo מספקת לך שנועדה לשימוש במכשיר נייד מופעל-iOS של Apple (“אפליקציית iOS”):

2.11.1.1אתה מסכים שהסכם זה הוא בינך ובין Corrigo בלבד, ולא עם Apple, Inc. (“Apple”).

2.11.1.2על השימוש שלך באפליקציית ה-iOS לעמוד בתנאי השירות של ה-App Store של Apple, כפי שיחולו באותה עת.

2.11.1.3Apple אינה אחראית לאפליקציית ה-iOS ולחומרים הזמינים בה. אתה מסכים כי ל-Apple אין כל מחויבות לספק שירותי תחזוקה או תמיכה לאפליקציית ה-iOS. במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, ל-Apple לא תהיה כל חובת אחריות בקשר לאפליקציית ה-iOS.

2.11.1.4אתה מסכים כי Corrigo, ולא Apple, אחראית להשיב לכל תביעה שתוגש עלידיך עלידי צד שלישי בקשר לאפליקציית ה-iOS או לבעלותך על אפליקציית ה-iOS ו/או לשימושך בה, לרבות, אך ללא הגבלה: (1) תביעות חבות מוצר; (2) כל תביעה לפיה אפליקציית ה-iOS לא עומדת בדרישה חוקית או רגולטורית רלוונטית כלשהי; וכן (3) תביעות שנובעות מחוקי הגנת הצרכן או חקיקה דומה, וכל התביעות הללו יהיו כפופות אך ורק להסכם זה ולכל החוקים החלים עלינו כספקי אפליקציית ה-iOS.

2.11.1.5אתה מסכים כי Corrigo, ולא Apple, תהיה אחראית, במידה הנדרשת בהסכם זה, לביצוע חקירה, הגנה, הסדר ופטור בקשר לכל תביעה של צד שלישי בגין הפרת קניין רוחני שקשורה לאפליקציית ה-iOS או לבעלותך על אפליקציית ה-iOS או לשימושך בה.

2.11.1.6לאורך כל שימושך בשירותינו, לא תימצא במדינה שכפופה לחרם כלכלי של ממשלת ארהב, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארהב כמדינה תומכת טרור“; ולא תופיע בכל רשימת גורמים אסורים או מוגבלים של ממשלת ארהב.

2.11.1.7אתה מסכים לציית לכל תנאי הסכם עם צד שלישי שיחולו במהלך השימוש באפליקציית ה-iOS שלנו (לדוגמה, אסור לך להפר את תנאי ההסכם של שירות הגלישה האלחוטית שלך במהלך שימושך באפליקציית ה-iOS).

2.11.1.8אתה מסכים כי Apple וחברות הבת של Apple הן מוטבות צד שלישי בהסכם זה בקשר לרישיון שניתן לך לאפליקציית ה-iOS. עם הסכמתך להסכם זה, תהיה
ל-Apple הזכות (ותיחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף את ההסכם הזה נגדך בכל הקשור לרישיון שהוענק לך לאפליקציית ה-iOS כמוטבת צד שלישי שלו.

2.11.2התנאים וההתניות הנוספים הבאים חלים בקשר לכל אפליקציה למכשירים ניידים ש-Corrigo מספקת לך שנועדה לשימוש במכשיר נייד מופעל-Android (“אפליקציית Android”):

2.11.2.1אתה מסכים שהסכם זה הוא בינך ובין Corrigo בלבד, ולא עם Google, Inc. (“Google”).

2.11.2.2על השימוש שלך באפליקציית ה-Android לעמוד בתנאי השירות של Google Play של Google כפי שיחולו באותה עת.

2.11.2.3Google היא הספקית היחידה של חנות ה-Android שבה השגת את אפליקציית ה-Android. Corrigo, ולא Google, אחראית לאפליקציית ה-Android ולחומרים הזמינים בה. Google אינה נושאת בכל מחויבות או אחריות כלפיך בקשר לאפליקציית ה-Android או להסכם זה.

2.11.2.4אתה מסכים כי Google היא מוטבת צד שלישי של הסכם זה בכל הקשור לאפליקציית ה-Android.

2.11.3Corrigo אינה מתחייבת שהאפליקציות למכשירים ניידים יתאימו למכשירים הניידים שלך. אתה מסכים כי עלויות גלישה סטנדרטיות של חברת הסלולר עשויים לחול על השימוש שלך באפליקציות למכשירים ניידים.

2.11.4Corrigo משתמשת ב-Google Maps באפליקציות שלה למחשבים ולמכשירים ניידים. תנאי השימוש הבאים של Google יחולו על השימוש ב-Google Maps, והמשתמשים כפופים בזאת לתנאי השירות הנוספים של Google Maps/Google Earth (לרבות מדיניות הפרטיות של Google) כפי שהם מופיעים בקישורים שכאן.

3.תנאי השימוש

תנאים אלה חלים על שימושך באתרנו באופן כללי, לרבות, אך ללא הגבלה, על ידי גולשים מזדמנים, בין אם אתה רשום לשירותינו ובין אם לא. אם אתה ישות נרשמת, במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאי השירותים, תנאי השירותים יגברו.

3.1שימוש בחומרים הנמצאים באתרנו

אנו הבעלים או בעלי הרישיון של כל זכויות הקניין הרוחני באתרנו ובחומרים שמפורסמים בו. עבודות אלה מוגנות על ידי חוקי ואמנות זכויות יוצרים ברחבי העולם. כל הזכויות הללו שמורות.

אתה רשאי להדפיס עותק אחד ורשאי להוריד קטעים של כל עמוד/ים מאתרנו לשימושך האישי ואתה רשאי להסב את תשומת ליבם של אחרים בתוך ארגונך לתוכן המפורסם באתרנו.

אסור לך לשנות את העותקים המודפסים או הדיגיטליים של כל החומרים שהדפסת או הורדת בכל דרך, ואסור לך להשתמש בכל איור, תמונה, קטע וידאו או שמע או בכל רכיב גרפי באופן נפרד מכל טקסט הנלווה אליהם. יש להכיר תמיד במעמדנו (ובמעמדם של כל גורמים מזוהים שתרמו) כמחברים של התוכן באתרנו.

אם תדפיס, תעתיק או תוריד כל חלק מאתרנו באופן שמפר את תנאי השימוש הללו, זכותך להשתמש באתר תבוטל מייד ותהיה מחויב, בהתאם להחלטתנו, להחזיר או להשמיד את כל העותקים של החומרים שעשויים להיות לך.

כמו כן, אתה אחראי לוודא שכל האנשים שנכנסים לאתרנו באמצעות החיבור שלך לאינטרנט מודעים לתנאי השימוש הללו ולתנאים ולהתניות אחרים שחלים, וכי הם פועלים לפיהם.

3.2מידע באתרנו

התוכן באתרנו ניתן לצורך מידע כללי בלבד. הוא לא נועד להוות עצה שתוכל להסתמך עליה. עליך לקבל ייעוץ מקצועי או ייעוץ ממומחה לפני שבחר לפעול, או להימנע מפעולה, על סמך תוכן שמופיע באתרנו.

במקומות שבהם אתרנו כולל קישורים לאתרים ולמשאבים אחרים של צדדים שלישיים, הקישורים האלה ניתנים לך לצורכי מידע בלבד. אין לפרש קישורים אלה כאישור שאנו מעניקים לאתרים המקושרים או למידע שאתה עשוי להשיג מהם. אין לנו כל שליטה על התוכן באתרים ובמשאבים אלה.

עלאף שאנו עושים מאמצים סבירים לעדכן את המידע באתרנו, איננו מציעים כל מצג, התחייבות או ערבות, בין אם במפורש או במובלע, שהתוכן באתרנו מדויק, שלם או מעודכן.

3.3שינויים באתרנו

אנו עשויים לעדכן או לשנות את אתרנו מעת לעת כדי לשקף שינויים בתכונות הזמינות, בצורכי המשתמשים שלנו ובסדר העדיפויות העסקי שלנו.

האתר שלנו זמין ללא עלות (מלבד כאשר אתה רשום גם לשירותים כספק שירות). איננו ערבים לכך שאתרנו, או כל תוכן שנמצא בו, יהיו תמיד זמינים או זמינים ללא הפרעות. ייתכן שנשהה או נפסיק או נגביל את הזמינות של כל חלק מאתרנו מסיבות עסקיות ותפעוליות. אנו נשתדל להעניק לך התראה סבירה (דרך האתר) לפני השהיה או הפסקה שכאלה.

3.4חבות באתר

לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו עקב מתן הגישה לאתרנו או מהשימוש (או חוסר היכולת להשתמש) בו, כולל, אך ללא הגבלה, עקב כל מידע שגוי או חסר שנמצא באתרנו.

3.5הפרת קניין רוחני.

3.5.1Corrigo מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים שגם אתה תנהג כך. Corrigo עשויה, בנסיבות המתאימות ועל פי שיקול דעתנו, להפסיק את השירות ו/או את הגישה לאתרנו ולשירותינו ואת השימוש בהם, עבור משתמשים המפרים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שזכויות היוצרים ו/או הסימן המסחרי של עבודתך שמופיעה באתרנו הופרו, אנא מסור לנציג הייעודי של Corrigo את הפרטים הבאים:

  • חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המוסמך לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

  • פרטים מזהים של העבודה שכפופה לזכויות היוצרים ו/או הסימן המסחרי שנטען כי הופרו, או, אם מספר עבודות באתר מקוון אחד כלולות בהתראה אחת, רשימה מייצגת של כל העבודות האלה באותו אתר.

  • פרטים מזהים של החומר שנטען כי הופר או שהוא נתון לפעילות מפרה ושיש להסירו מהאתר או למנוע את הגישה אליו, ומידע שיספיק באופן סביר כדי לאפשר ל-Corrigo לאתר את החומר.

  • מידע שיספיק באופן סביר כדי לאפשר ל-Corrigo ליצור איתך קשר בתור הצד המתלונן, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם רלוונטי, כתובת דואר אלקטרוני שבהם ניתן ליצור איתך קשר.

  • הצהרה לפיה אתה מאמין בתום לב כי אופן השימוש בחומר שהתלוננת עליו לא אושר על ידי הבעלים של זכויות היוצרים ו/או הסימן המסחרי או על ידי נציגו או שהוא אסור עלפי חוק.

  • הצהרה לפיה המידע שבהתראה הינו מדויק, ואתה מוסמך לפעול בשם הבעלים של הזכות הבלעדית שהופרה לכאורה, לאחר שהוזהרת שאם לא תאמר אמת תהיה כפוף לעונשים הקבועים בחוק.

3.5.2ניתן ליצור קשר עם הנציג של Corrigo לצורך התראה על תביעות הפרת זכויות יוצרים או סימן מסחרי באתרנו באופן הבא:

Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062 (USA); או בדואל support@corrigo.com

3.5.3שים לב גם כי במידה שהוא חל, במקרה של הפרות זכויות יוצרים תחת סעיף 512‎(f) של חוק זכויות היוצרים, כל אדם שמציג ביודעין טענת שווא מהותית לפיה חומר או פעילות כלשהם מפרים זכויות עשוי לשאת בחבות.

3.5.4Corrigo שומרת את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החשבון או את הגישה של כל משתמש באתרנו או בשירותינו שקיבל התראות חוזרות על הפרות.

4.כללי

4.1שינויים בהסכם זה

אנו עשויים לערוך מעת לעת תיקונים סבירים לאתר ולהסכם זה (להוציא תנאי השירות) על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ולכן, כאשר אתה משתמש באתרנו, עליך להיות מודע לתנאים שחלים באותה העת.

במקרים שבהם נרשמת לשירותינו, אנו נתקן את תנאי השירות במהלך תקופת ההרשמה אך ורק לאחר שנודיע לך על תיקונים אלה. ההודעות יימסרו באמצעות פרסום התנאים המתוקנים באתר זה, ו/או ייתכן שתתבקש להסכים לתנאים המעודכנים או לעבור עליהם במספר לחיצות כאשר התיקון ייכנס לתוקף.

4.2החוק החל ותחום השיפוט

תנאים אלה וכל חוזה שנערך בעקבות תנאים אלה יפוקחו ויפורשו על פי חוקי מדינת ישראל. כל צד מסכים באופן בלתיחוזר שלבתי המשפט של ישראל תהיה סמכות משפטית בלעדית ליישב כל סכסוך או תביעה שינבעו מהסכם זה או מתוכנו או בקשר אליהם.

4.3שפה

תנאים אלה נערכו באנגלית ובשפות מקומיות מסוימות. בכל מקרה של סתירה או חוסר עקביות בין גרסת השפה האנגלית לבין התרגום המקומי, גרסת השפה האנגלית תגבר. כל הודעה שקשורה לתנאים אלה תיכתב באנגלית.

אתה מסכים בזאת לכל התנאים וההתניות של Corrigo – תנאים והתניות, שהוסברו לך באופן מלא, לרבות שמירה שהמידע האישי שלך יישאר מדויק, עדכני ורלוונטי; ובנוסף, אתה מסכים שכל ההודעות וההתקשרויות בינך לבינינו יוכלו להיעשות באופן אלקטרוני. בלחיצה על תיבת אישוראו הסכמהאתה מסכים לכל התנאים של Corrigo – תנאים והתניות.