ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INLEIDING

Welkom bij onze website, https://corrigopro.com/?lang=nl (“website). De website en mobiele toepassing zijn eigendom van en worden beheerd door Corrigo Incorporated (“Corrigo, “we, “ons, “onze)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, softwaretoepassingen, mobiele toepassingen, en als u zich abonneert op, of anderszins gebruik maakt van van onze diensten.

Deze voorwaarden omvatten de volgende secties:

  1.  INLEIDING
  2.  SERVICEVOORWAARDENdie gelden bij het abonneren op onze Services;
  3. GEBRUIKSVOORWAARDENdie van toepassing zijn tijdens het bezoeken van onze website; en
  4. ALGEMEEN

(samen met de “Voorwaarden).

Deze Voorwaarden bevatten ook en dienen te worden gelezen in samenhang met ons Privacybeleid.

Door onze website, softwaretoepassingen, platform, mobiele applicaties of andere diensten te gebruiken die beschikbaar zijn via deze website of onze mobiele applicaties (samen, Services), bevestigt u dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en dat u zich hieraan zal houden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van of toegang krijgen tot onze Services.

De Voorwaarden vormen een bindend contract tussen u en ons met betrekking tot toegang en gebruik van de Services. Voordat u zich abonneert op onze Services, gelieve deze Voorwaarden nauwkeurig te lezen. Als u niet instemt met deze Voorwaarden, kunt u niet volledig toegang verkrijgen tot onze Services en uw toegang zal worden ingetrokken zonder kennisgeving.

Wij raden u aan een kopie van deze Voorwaarden te printen voor toekomstig gebruik.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op bij support@corrigo.com of bij Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062, VS.

2. SERVICEVOORWAARDEN

Wij hebben bepaalde software toepassingen en platforms die we beschikbaar maken voor abonnees via het internet via onze website of mobiele applicatie (gezamenlijk, het “Corrigo Platform). Deze toepassingen, met inbegrip van, onder andere functies, het bevorderen van de verbinding tussen commerciële dienstverleners (“Dienstverleners”) die hun diensten verstrekken, en woningbeheerders/eigenaars (“Aanvragers) die de personen of entiteiten zijn die diensten van dienstverleners verzoeken. Indien een entiteit zich inschrijft om het Corrigo platform te gebruiken (ofwel als een Service Professional of als aanvrager) (“Abonnerende entiteit), zullen de voorwaarden in deze sectie 2 van toepassing zijn bovenop de andere onderdelen van deze Voorwaarden, en “u” in deze context wordt beschouwd als een verwijzing naar de abonnerende entiteit indien de context het vereist.

2.1 Abonnementen

2.1.1 Dienstverleners die het Corrigo Platform willen gebruiken, moeten het online inschrijfproces vervolledigen. Aanvragers moeten een abonnementsformulier offline vervolledigen (“Offline Overeenkomst) en zij en hun gebruikers (de “Geautoriseerde gebruikers) zijn gebonden door die overeenkomst en deze Voorwaarden.  In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van een offline Overeenkomst van een aanvrager, hebben de bepalingen van de offline Overeenkomst voorrang

2.1.2 Onderhevig aan deze Voorwaarden, en op voorwaarde dat u zich hebt ingeschreven, verleent Corrigo hierbij aan de ondertekenende entiteit een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht, zonder het recht sub-licenties te verlenen, te gebruiken (en, in het geval van Aanvragers, de Geautoriseerde gebruikers toe te staan om gebruik te maken van) het Corrigo platform en de gerelateerde documentatie gedurende de looptijd van het abonnement van de abonnerende entiteit alleen voor de interne bedrijfsvoering van de abonnerende entiteit.

2.1.3 U zal al het redelijke doen om onbevoegde toegang te voorkomen tot, of gebruik van, het Corrigo Platform en/of de gerelateerde documentatie en, indien u zich bewust wordt van een dergelijke feitelijke of vermoede onbevoegde toegang of gebruik, moet u ons onmiddellijk inlichten.

2.1.4 U mag zich in de loop van uw gebruik van de Services (inclusief hetCorrigo platform) geen: (a) toegang verkrijgen tot, bewaren, verspreiden of verzenden van virussen of andere schadelijke code of vergelijkbaar; of (b) uploaden, verzenden of op te slaan van materiaal dat: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of raciaal- of etnisch beledigend is; (ii) illegale activiteit vergemakkelijkt, seksueel getinte foto’s toont ; (iii) onwettige geweld bevordert ; (iv) discriminerend is op basis van ras, geslacht, kleur, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, handicap of anderszins; of (v) anderszins illegaal is of schade of letsel veroorzaakt aan personen of eigendommen. Wij behouden ons het recht voor, zonder aansprakelijkheid of afbreuk aan andere rechten, om uw toegang tot de Services of een deel daarvan uit te schakelen als u een schending pleegt van de bepalingen van dit hoofdstuk 2.1.4.

2.1.5 U zult niet, behalve indien wettelijk verplicht, alle of een deel van de Services kopiëren, wijzigen, kopiëren, er afgeleide werken van maken, framen, spiegelen, opnieuw publiceren, downloaden, display, verzenden, verspreiden of in welke vorm of media of op welke manier dan ook, of alle of een deel van de Services proberen te decompileren, reverse compileren, demonteren, reverse engineeren of anderszins in een voor personen leesbare vorm omzetten.

2.1.6 U mag geen toegang krijgen tot alle of een deel van de services ten behoeve van: (i) het opbouwen van een product of dienst dat concurreert met de Services; (ii) verkopen of gebruik maken van de Services en/of bijbehorende documentatie om de diensten te verstrekken aan derden; of (iii) licenseren, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, tonen, openbaar maken, of anderszins commercieel gebruik te maken van, of anderszins de Services beschikbaar maken voor derden behalve, in het geval van Aanvragers, de Geautoriseerde gebruikers.

2.1.7 U mag niet (i) Geautoriseerde gebruikers toestaan om identificatie en/of het wachtwoord te delen met anderen; of (ii) toestaan dat de identificatie en/of wachtwoorden opgeslagen worden in proxyservers.

2.1.8 De rechten uit hoofde van deze paragraaf 2.1 worden alleen toegekend aan de ondertekenende Entiteit, en worden niet beschouwd als verleend aan alle dochterondernemingen of holdingmaatschappijen van de ondertekenende entiteit.

2.2 Kosten en betalingen

2.2.1 U gaat akkoord om toepasselijke toeslagen te betalen voor uw gebruik van de Services overeenkomstig onze prijzen en betalingsvoorwaarden die dan van kracht zijn.  We kunnen uw account en/of toegang tot de Services opschorten of beëindigen als uw betaling te laat is en/of uw aangeboden betalingsmethode niet verwerkt kan worden.  Als u een betalingsmethode verstrekt, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om de kosten aan te rekenen die van toepassing zijn op vermelde betalingsmethode zowel als belastingen en andere kosten die optreden daarvan, die allemaal afhankelijk zijn van uw gebruik van de Services.

2.2.2 Als u een Aanvrager bent, betaalt u de relevante abonnementskosten, zoals uiteengezet in uw offline overeenkomst met ons. Als we nog geen betaling hebben ontvangen binnen 30 dagen na de vervaldatum, dan kunnen we zonder afbreuk aan andere rechten en rechtsmiddelen uw toegang tot de Services schorsen door het deactiveren van uw account tot alle openstaande facturen zijn betaald. BELANGRIJKE MEDEDELING: Tenzij u annuleert vóór het verstrijken van uw huidige abonnementsperiode, zullen we uw abonnement automatisch verlengen op elke jaarlijkse verjaardag van de datum waarop u bent ingeschreven. Wij belasten uw creditcard met de toepasselijke abonnement vernieuwingskost en alle toepasselijke belastingen die worden opgelegd aan dergelijke toeslag betalingen. Abonnementen moeten worden geannuleerd ten minste 30 dagen voorafgaand aan de vervaldatum van de abonnementsperiode om automatische verlenging te voorkomen.  U kunt uw abonnement annuleren door de procedure te volgen die staat beschreven in uw overeenkomst met ons.

2.3 Intellectueel eigendom

2.3.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat Corrigo en/of zijn licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten bezitten (in welke jurisdictie dan ook, en zowel vroegere, huidige of toekomstige) in de Services (inclusief het Corrigo Platform) en alle gerelateerde documentatie, inclusief de wijzigingen van een van de bovenstaande. Behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk verleend door Corrigo, verlenen we niet uit hoofde van deze Voorwaarden of via onze levering van de Services (inclusief het Corrigo Platform) aan u of aan een individuele Geautoriseerde gebruikers of anderszins rechten op, onder of in, enig intellectueel eigendom of eigendomsrechten, of enige andere erkende rechten met betrekking tot de Services of gerelateerde documentatie. Geen intellectuele eigendomsrechten in de Services of een van onze andere overdrachten van intellectuele eigendommen aan u, Geautoriseerde gebruikers of een van uw vertegenwoordigers op grond van de voorwaarden of anderszins door uw toegang tot de Services.

2.3.2 U bent verantwoordelijk voor de informatie, meningen, berichten, opmerkingen, foto’s, en andere inhoud of materialen die u indient, uploadt, plaatst of anderszins beschikbaar maakt op of via de Services (elk een “Indiening).  U mag geen materialen uploaden, posten of anderszins ter beschikking stellen via de Services die beschermd zijn door auteursrecht, handelsmerk, of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van een derde partij, en de last van het bepalen of een materiaal is beschermd door een dergelijk recht is aan u.  U alleen bent aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de schending van auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten, schending van het contract, privacy- en publiciteitsrechten of andere schade voortkomend uit enige inzending die u maakt.  U hebt de volledige verantwoordelijkheid voor elke Inzending die u maakt, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid.

2.3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Overeenkomst of in ons Privacybeleid, gaat u ermee akkoord dat elke inzending die u hebt verstrekt in verband met de diensten wordt verstrekt op een algemeen en niet-vertrouwelijke basis.  U gaat ermee akkoord dat wij enige inzending kunnen herbruiken volgens onze absolute discretie zonder enige toelating van u.  U geeft Corrige hierbij een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty free, volledige betaalde, wereldwijde licentie (inclusief het recht om in sublicentie geven door meerdere niveaus) om elk van uw inzendingen te gebruiken, reproduceren, verwerken, aanpassen, in het openbaar uitvoeren, publiekelijk weergeven, wijzigen, voorbereiden van afgeleide werken, publiceren, verzending en distribueren van, of enig deel daarvan, in welke vorm dan ook, medium of distributiemethode die reeds bestaan of hierna zullen bestaan, bekend of ontwikkeld, en geeft toestemming aan anderen om gebruik te maken van de Inzendingen.  We kunnen uw Inzendingen wijzigen of aanpassen om ze te verzenden, weergeven of verspreiden via computernetwerken en in verschillende media en/of wijzigingen aan te brengen in de inzendingen als nodig om ze aan te passen en te wijzigen aan alle vereisten of beperkingen van de netwerken, apparaten, diensten of media.

2.3.4 U gaat ermee akkoord om alle royalty’s, vergoedingen, schadevergoedingen en andere geld verschuldigd aan een persoon op grond van Inzendingen die zijn geplaatst door u op of via de Services te betalen .

2.3.5 U zal geen vertrouwelijkheidslegendes of eigendomsrechten geplaatst op of binnen een deel van de Services, waaronder legendes van derden aanpassen, verwijderen, wijzigen of onderdrukken.   U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle copyright, handelsmerk, handelsgeheim, octrooi, contracten en andere wetten nodig om alle rechten te beschermen in de eigen belangen van ons of onze vertegenwoordiger.

2.3.6 Wanneer u Inzendingen verstrekt, gaat u ermee akkoord dat deze inzendingen niet in overtreding zijn van sectie 2.1.5 van deze Voorwaarden.  Deze verbodsbepalingen vereisen niet dat Corrigo alle Inzendingen of andere informatie verstrekt door u of enige andere gebruiker controleert, toezicht houdt erop of verwijdert.

2.4 Garanties en schadeloosstelling

2.4.1 DE SERVICES WORDEN OP EEN  “AS IS” BASIS VERSTREKT.  VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, WIJST CORRIGO ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF INBREUK.

2.4.2 U bent als enige verantwoordelijk voor de resultaten van het gebruik van de Services en alle gerelateerde documentatie, en voor alle conclusies die getrokken worden door dergelijk gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van fouten of weglatingen in dergelijke informatie, instructies, of scripts die ons door u verstrekt werden in verband met de Services, of alle acties die we nemen naar u toe.

2.4.3 Niettegenstaande het voorgaande, Corrigo:

2.4.3.1 garandeert niet dat uw gebruik van de Services ononderbroken of foutloos zal zijn; of dat de Services, en/of de informatie die u verkregen hebt via de Services voldoet aan uw vereisten; en

2.4.3.2 niet verantwoordelijk is voor vertragingen, leveringsfouten, of ander verlies of schade als gevolg van de overdracht van gegevens met communicatienetwerken en faciliteiten, inclusief het internet, en u erkent dat de Services en/of aanverwante documentatie kan worden onderworpen aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatie faciliteiten.

2.4.4 U stemt ermee in Corrigo en diens functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te beschermen, te zullen vrijwaren tegen elke claim, verlies, kosten, uitgaven, eisen, aansprakelijkheid of schadevergoedingen, inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van (i) uw gebruik of toegang van de Services; (ii) een schending van de voorwaarden; (iii) elk misbruik of verkeerd gebruik van de verleende toegang tot de Services; (iv) een claim die verondersteld dat het gebruik van een inzending inbreuk pleegt op de rechten van, of schade heeft veroorzaakt, aan een derde partij; (v) de nalatigheid, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag in de toegang tot en/of gebruik van Services.

2.5 Aansprakelijkheid

BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR:

2.5.1 INDIRECTE, VOORBEELDIGE, SPECIALE, INCIDENTELE, OF BIJKOMENDE SCHADE OF VERLIES (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE NIET VAN NATURE ONTSTAAN, DAT VOLGENS DE NORMALE GANG VAN ZAKEN GEBEURT, VAN DE BETREFFENDE SCHENDING OF VOORVAL DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT AANSPRAKELIJKHEID), IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN ONZE DIENSTEN;

2.5.2 BEDRIJFSSCHADE OF VERLIES VAN ZAKELIJKE OPPORTNITEITEN, INKOMSTEN, WINST, GEBRUIK, GEGEVENS, OF ANDERE ECONOMISCH VOORDEEL, DIRECT OF INDIRECT, HOE HET ZICH OOK VOORDOET, VOLGENS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS,

IN ALLE GEVALLEN IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN, ZELFS ALS WE EERDER GEWEZEN HEBBEN OP DE MOGELIJKHEID VAN VERLIES OF SCHADE. WIJ ZULLEN ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE U LIJDT ALS GEVOLG VAN ONZE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN VOOR ZOVER ZIJ EEN VOORZIENBARE GEVOLG ZIJN VOOR ONS ALLEBEI OP HET MOMENT DAT U TOEGANG HEBT VERLEEND TOT OF EEN ABONNEMENT HEBT GENOMEN OP DE DIENSTEN. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE ZICH ABONNERENDE ORGANISATIE VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN, EN MAATREGELEN (VOLGENS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, OF ANDERSZINS) ZAL IN OMSTANDIGHEDEN NIET MEER ZIJN DAN DUIZEND DOLLAR ($ 1.000,00 USD).

NIETS IN DEZE SECTIE ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, OF VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE VOORSTELLING VAN ZAKEN, OF VOOR ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT WORDEN DOOR DE WET.

ONZE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN ZIJN EEN AANVULLING OP, EN ZIJN NIET EXCLUSIEF RECHTEN OF RECHTSMIDDELEN DIE WORDT VOORGESCHREVEN DOOR DE WET.

2.6 Duur en Beëindiging

2.6.1 Als u een Dienstverlener bent, gelden deze Voorwaarden voor zolang u gebruikt maakt van of geabonneerd bent op een van de Services.

2.6.2 Als u een Dienstverlener bent, kunt u uw gebruik van het Corrigo Platform beëindigen door uw gebruik van het Corrigo Platform te stoppen of anderszins Corrigo op de hoogte te brengen van uw bedoeling om onmiddellijk te stoppen.

2.6.3 Als u een Dienstverlener bent, kunnen we deze Voorwaarden met u schorsen, opschorten, of beëindigen van enige of alle van de Services en/of uw account op elk moment uitschakelen:

2.6.3.1 naar onze goeddunken met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen schriftelijke kennisgeving aan u;

2.6.3.2 indien u in wezenlijke schending bent van deze Voorwaarden die onherstelbaar is of indien u dat geval van inbreuk niet hebt hersteld binnen 14 dagen na kennisgeving van ons;

2.6.3.3 indien u geen inschrijvingsgeld of andere betalingen hebt gedaan die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden

2.6.4 Bij beëindiging van deze Voorwaarden of uitschakeling van uw account:

2.6.4.1 zullen alle licenties die worden verleend in overeenstemming met deze Voorwaarden en, in het geval van Aanvragers, uw offline Overeenkomst, onmiddellijk beëindigd worden, en gaat u ermee akkoord direct te stoppen met het gebruik van de Services en alle gerelateerde documentatie;

2.6.4.2 dient u alle materialen te vernietigen (en gerelateerde documentatie) verkregen op de website en alle kopieën hiervan, volgens deze voorwaarden of anderszins; en

2.6.4.3 de rechten of rechtsmiddelen die verzameld zijn tot de datum van de beëindiging zal niet aangetast worden.

2.7 Geen Agentschap

Wij bieden het Corrigo Platform aan voor gebruik door de Ondertekenende Entiteit volgens deze Voorwaarden. Op geen enkele wijze handelen wij als agent van de Ondertekenende Entiteit (of een aanvrager of Dienstverlener) en kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen of nalatigheden van de Ondertekenende Entiteit of nalatigheid van een Geabonneerde Entiteit voor het verrichten van diensten of andere verplichtingen.

2.8 Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming

2.8.1 U dient te allen tijde alle vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden (en ervoor te zorgen dat uw medewerkers, agenten en onderaannemers vertrouwelijk houden) die hij of zij zal verwerven met betrekking tot het bedrijf, producten, diensten en activiteiten van Corrigo in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden of anderszins. U zult dergelijke informatie niet gebruiken of openbaar maken behalve met onze schriftelijke toestemming of waar openbaarmaking vereist is door de wet.

2.8.2 Elke verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens door ons in verband met de Services zal beheerd worden door ons Privacybeleid.

2.8.3 U dient ervoor te zorgen dat u te allen tijde voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, inclusief eventuele vereisten omtrent kennisgeving en toestemming, voor het geval u enige persoonsgegevens uploadt of aan ons verstrekt.

2.9 Overmacht

We zullen niet aansprakelijk zijn voor een geabonneerde entiteit onder deze overeenkomst als onze Services niet beschikbaar zijn als gevolg van handelingen, evenementen, omissies of ongevallen waarover zij geen controle hebben, inclusief, zonder beperking, stakingen, bedrijfsbezetttingen of andere geschillen (of waarbij het personeel van Corrigo of een andere partij betrokken is), falen van nutsdiensten of transport of telecommunicatie netwerk, daad van God, oorlog, oproer, burgerlijke onrust, opzettelijke schade, naleving van enige wet of een overheidsbevel, bepaling, regelgeving of richting, ongeval, panne van een installatie of machines, brand, overstroming, storm of niet-nakoming van leveranciers of onderaannemers.

2.10 Diverse

2.10.1 Kennisgevingen die nodig zijn om schriftelijk te worden gedaan, zullen worden bekendgemaakt via e-mail, en als ontvangen worden geacht wanneer specifiek erkend door de andere partij (met uitzondering van automatische e-mails) of waar geen antwoord is ontvangen na 3 werkdagen vanaf het moment van verzending.

2.10.2 Behalve wanneer u een Geabonneerde Entiteit bent die een Aanvrager is die  een Offline Overeenkomst heeft uitgevoerd, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en ons, en vervangt het alle eerdere overeenkomsten, beloften, verzekeringen, garanties, verklaringen en afspraken, hetzij mondeling of schriftelijk, met betrekking tot de Services. Niets in deze clausule zal aansprakelijkheid voor fraude beperken of uitsluiten.

2.10.3 Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om eventueel joint venture, partnerschap, dienstverband, of agentschapsrelatie tussen u en ons te creëren.

2.10.4 U zult niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen of overdragen.  We kunnen te allen tijde onze rechten toewijzen of overdragen van of onze verplichtingen uitbesteden volgens deze Voorwaarden zonder kennisgeving.

2.10.5 Met uitzondering van onze aangesloten bedrijven en dochterondernemingen, zal een persoon die geen partij is in deze Voorwaarden niet het recht hebben om een van de bepalingen van deze Voorwaarden af te dwingen.

2.10.6 Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar in een relevant rechtsgebied wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

2.11 Mobiele Applicatie Voorwaarden. 

2.11.1 iOS applicaties.  De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot een mobiele applicatie die Corrigo u verstrekt die bedoeld is voor gebruik op een Apple iOS-aangestuurd mobiele apparaat (een “iOS App”):

2.11.1.1 U erkent dat deze overeenkomst alleen tussen u en Corrigo alleen is, en niet met Apple, Inc. (“Apple”).

2.11.1.2 Uw gebruik van de iOS App moet voldoen aan de huidige App Store Servicevoorwaarden van Apple.

2.11.1.3 Apple is niet verantwoordelijk voor de iOS App en de materialen beschikbaar daarna.  U erkent dat Apple geen verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verstrekken met betrekking tot de iOS-app.  Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet, heeft Apple geen enkele garantieverplichting ten opzichte van de iOS-app.

2.11.1.4 U gaat ermee akkoord dat Corrigo, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het afhandelen van claims door u of derden met betrekking tot de iOS App of uw bezit en/of gebruik van de iOS App, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheid; (ii) claims dat de iOS App niet voldoet aan toepasselijke wetten of voorschriften; en (iii) claims voortvloeiend uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving, en dergelijke claims zijn uitsluitend beheerst door deze Overeenkomst en wetten die van toepassing zijn op ons als leverancier van de iOS-app.

2.11.1.5 U gaat ermee akkoord dat Corrigo, en niet Apple, verantwoordelijk is, voor zover vereist door deze Overeenkomst, voor het onderzoek, verdediging, afwikkeling en kwijting van vorderingen voor een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot het iOS App of uw bezit en gebruik van de iOS-app.

2.11.1.6 U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat is aangewezen door de Amerikaanse regering als een “terroristische ondersteunende” land; en (ii) U niet genoteerd bent op een lijst van de Amerikaanse regering met verboden of beperkte partijen.

2.11.1.7 U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle geldende voorwaarden van de overeenkomst bij het gebruik van onze iOS App (bijvoorbeeld, u mag niet in strijd zijn met uw draadloze gegevens servicevoorwaarden van overeenkomst bij gebruik van de iOS App).

2.11.1.8 U gaat ermee akkoord dat Apple en dochterondernemingen Apple derde begunstigden zijn van deze Overeenkomst zoals deze van toepassing zijn op uw licentie van de iOS-app.  Na uw aanvaarding van deze Overeenkomst, heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst af te dwingen tegen u die van toepassing is op uw licentie van de iOS App als een derde-partij begunstigde ervan.

2.11.2 De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing met betrekking tot een mobiele applicatie die Corrigo u biedt ontworpen voor gebruik op een mobiel apparaat met Android (een “Android App” ):

2.11.2.1 U erkent dat deze overeenkomst alleen tussen u en Corrigo is, en niet met Google, Inc. (“Google”).

2.11.2.2 Uw gebruik van de Android App moet voldoen aan de huidige Servicevoorwaarden van Google Play van Google.

2.11.2.3 Google is enkel een leverancier van de Android marktplaats waar u de Android App verkrijgt.  Corrigo, en niet Google, is als enige verantwoordelijk voor de Android App en de materialen daarop.  Google heeft geen verplichtingen of aansprakelijkheid met betrekking tot de Android App of deze Overeenkomst.

2.11.2.4 U erkent en gaat ermee akkoord dat Google een derde-partij begunstigde is van deze Overeenkomst zoals het betrekking heeft op de Android App.

2.11.3 Corrigo garandeert niet dat de mobiele applicaties geschikt zijn voor uw mobiele apparaten.  U erkent dat standaard datakosten van toepassing zijn op uw gebruik van onze mobiele applicaties.

2.11.4 Corrigo maakt gebruik van Google Maps in desktop- en mobiele applicatie.  De volgende Google gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Google Maps en gebruikers zijn hierbij gebonden door de Google Maps/Google Earth Aanvullende Algemene voorwaarden (inclusief het Privacybeleid van Google) zoals het gekoppeld is hier.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website in het algemeen, inclusief zonder beperking van casual browsers, ongeacht of u ook aangemeld bent voor onze Services.  Als u een Geabonneerde Entiteit bent, in het geval van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Services Voorwaarden, zullen de Services Voorwaarden prevaleren.

3.1 Gebruik van het materiaal op onze website

We zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, en het op de website gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken, en uittreksels downloaden, van elke pagina(s) via onze website voor uw eigen gebruik en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die is gepubliceerd op onze website.

U mag de papieren of digitale kopieën niet wijzigen van de materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op enige manier, en u mag geen afbeeldingen, foto’s, video’s of audio reeksen of afbeeldingen gebruiken afzonderlijk van de begeleidende tekst. Onze status (en die van niet-geïdentificeerde contribuanten) als auteur van de inhoud van onze website moet altijd erkend worden.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of download in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk gestaakt en moet u, naar onze keuze, kopieën van de materialen die u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

U bent ook verantwoordelijk voor het verzekeren dat alle personen die toegang krijgen tot onze website via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden, en dat zij deze naleven.

3.2 Informatie over onze Website

De inhoud van onze website is alleen bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld voor het verstrekken van advies waarop u kan vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat uactiviteiten uitvoert of afwijst op basis van de inhoud van onze website.

Waar onze website links bevat naar andere sites en bronnen van derde partijen, worden deze links enkel ter informatie gegeven. Deze links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites of informatie die u van hen kan verkrijgen. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen.

Hoewel wij redelijke inspanningen doen voor het bijwerken van de informatie op onze website, geven we geen verklaringen, waarborgen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud van onze website nauwkeurig, volledig of actueel is.

3.3 Wijzigingen aan onze Website

We kunnen onze website van tijd tot tijd updaten en aanpassen om wijzigingen door te voeren in de functies die beschikbaar zijn, de behoeften van onze gebruikers en prioriteiten van ons bedrijf.

Onze website wordt gratis beschikbaar gesteld (behalve indien u zich ook abonneert op de Services, als een Dienstverlener). Wij garanderen niet dat onze website, of enige inhoud daarvan, altijd beschikbaar of zonder onderbrekingen zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van alle of een deel van onze website opschorten of intrekken of beperken voor zakelijke en operationele redenen. Wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen (via de website) in geval van schorsing of intrekking.

3.4 Website aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het verstrekken of gebruik (of onvermogen om gebruik te maken) van onze website, waaronder zonder beperking enige onjuistheden of onvolledigheden van informatie geplaatst op onze website.

3.5 Inbreuk op Intellectueel eigendom.

3.5.1 Corrigo respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en wij vragen u hetzelfde te doen.  Corrigo kan, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de dienst en/of toegang tot en het gebruik van de website en onze diensten voor gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen opzeggen.  Als u van mening bent dat uw werk het onderwerp is van inbreuk op het auteursrecht en/of handelsmerk en verschijnt op de website, gelieve de aangewezen agent van Corrigo de volgende informatie te verstrekken:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn.
  •  Identificatie van het auteursrechtelijk en/of handelsmerk beschermde werk waarvan beweerd wordt inbreuk op te zijn gemaakt, of, als er meerdere werken op één onlinewebsite door één enkele melding worden behandeld, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website.
  •  Identificatie van het materiaal dat beweerd wordt inbreukmakend te zijn of het voorwerp is van inbreukmakende activiteit en dat verwijderd moet worden of waartoe toegang  moet worden uitgeschakeld op de website, en redelijke informatie zodat Corrigo het materiaal kan vinden.
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is opdat Corrigo contact kan opnemen met u als de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een elektronisch postadres waarmee wij contact met u kunnen opnemen.
  • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarop de klacht meldt, niet niet toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht en/of handelsmerk, zijn agent, of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is , en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn.

3.5.2 De agent van Corrigo voor kennisgeving van klachten van inbreuk op auteursrechten of handelsmerken op de website kan als volgt worden bereikt:

Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OF 97062 (VSA); of e-mail support@corrigo.com

3.5.3 Let er ook op dat voor auteursrechtelijke overtredingen genoemd in paragraaf 512 (f) van de Copyright Act, een persoon die bewust wezenlijk onjuiste voorstellingen geeft dat dat materiaal of die activiteit inbreuk maakt, onderworpen zou kunnen worden aan aansprakelijkheid.

3.5.4 Corrigo behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om het account of toegang van gebruikers tot onze website of diensten die het onderwerp is van herhaalde DMCA of andere inbreuk kennisgevingen te beëindigen.   

4. ALGEMEEN

4.1 Wijzigingen aan deze Voorwaarden

We kunnen redelijke wijzigingen doorvoeren aan de website en deze Voorwaarden (exclusief servicevoorwaarden) naar eigen keuze van tijd tot tijd, dus als u gebruik maakt van onze website, moet u rekening houden met de Voorwaarden die van toepassing zijn op dat moment.

Indien u zich hebt geabonneerd op onze Services, zullen we alleen de Servicevoorwaarden wijzigen tijdens de abonnementsperiode nadat we u op de hoogte hebben gebracht van dergelijke wijzigingen. Kennisgeving zal worden gemaakt door herziene voorwaarden te plaatsen op deze website, en/of u kan gevraagd worden om akkoord te gaan met of te klippen op het herziene beleid als de wijziging ingaat.

4.2 Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle contracten aangegaan op grond van deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales. Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Londen bij uitsluiting bevoegd zijn voor elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of zijn onderwerp.

4.3 Taal

Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels en bepaalde plaatselijke talen.  Als er tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelstalige versie en een lokale vertaling zijn, heeft de Engelstalige versie voorrang.  Mededelingen met betrekking tot deze Voorwaarden zullen schriftelijk zijn in het Engels.

U verklaart hierbij dat u alle voorwaarden en bepalingen hebt gelezen, begrepen en er akkoord mee gaat van de CORRIGO – ALGEMENE voorwaarden, die volledig aan u werden uitgelegd, inclusief uw persoonsgegevens nauwkeurig, actueel en relevant houden; en u gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen en communicatie tussen u en ons in elektronische vorm kan plaatsvinden. Door te klikken op de “Accepteer” of “Akkoord” vakje  verklaart u dat u akkoord gaat met alle voorwaarden van de CORRIGO – ALGEMENE voorwaarden.