Warunki
1. WSTĘP
Witamy w naszej witrynie internetowej [wstawić adres URL] („witryna”). Witryna i aplikacja mobilna stanowią własność firmy i są zarządzane przez Corrigo Incorporated, spółkę założoną według prawa stanu Kalifornia, z siedzibą główną pod adresem 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR (USA) 97062 („Corrigo”, „my”, „nas”, „nasze”).
Niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania z naszej witryny internetowej, naszych aplikacji, aplikacji mobilnych oraz do subskrypcji lub korzystania z naszych usług w inny sposób.
Niniejsze warunki obejmują następujące sekcje:
1.1 1. WSTĘP
1.2 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG — obowiązujące przy subskrypcji naszych Usług,
1.3 3. WARUNKI UŻYTKOWANIA — mające zastosowanie podczas przeglądania naszej witryny internetowej, oraz
1.4 4. INFORMACJE OGÓLNE
(łącznie „Warunki”).
Niniejsze Warunki zawierają również naszą Politykę prywatności i powinny być interpretowane w połączeniu z nią [wstawić adres URL].
Korzystając z naszej witryny internetowej, naszych aplikacji, platformy, aplikacji mobilnych lub innych usług dostępnych za pośrednictwem tej witryny internetowej lub naszych aplikacji mobilnych (łącznie zwanych „Usługami”), potwierdzasz, że akceptujesz Warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki użytkowania, nie możesz korzystać z naszych Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.
Warunki stanowią wiążącą umowę między użytkownikiem a nami w zakresie użytkowania Usług i uzyskiwania do nich dostępu. Przed rozpoczęciem subskrybowania naszych Usług należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki. Jeśli nie zaakceptujesz niniejszych Warunków, nie będziesz w stanie uzyskać pełnego dostępu do naszych Usług, a Twój dostęp zostanie cofnięty bez powiadomienia.
Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości.
Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@corrigo.com lub za pośrednictwem poczty na adres Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062, USA.
2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
Opracowaliśmy określone aplikacje i platformy, które udostępniamy abonentom przez Internet za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej (łącznie „Platforma Corrigo”). Aplikacje te służą między innymi do ułatwiania kontaktów między dostawcami usług komercyjnych („Usługodawcy”) świadczącymi swoje usługi a zarządcami/właścicielami nieruchomości („Wnioskodawcy”), czyli osobami/podmiotami korzystającymi z usług Usługodawców. W przypadku gdy dany podmiot subskrybuje korzystanie z Platformy Corrigo (jako Usługodawca lub Wnioskodawca) („Podmiot subskrybujący”), zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej sekcji 2, a także innych sekcji niniejszych Warunków. W tym kontekście na określenie Podmiotu Subskrybującego używane będzie określenie „Użytkownik”.
2.1 Subskrypcje
2.1.1 Usługodawcy, którzy chcą korzystać z Platformy Corrigo, muszą ukończyć proces subskrypcji online. Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz subskrypcji w trybie offline („Umowa offline”). Są oni związani tą umową i niniejszymi Warunkami wraz ze swoimi użytkownikami („Autoryzowani użytkownicy”). W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a warunkami Umowy offline zawartej przez Wnioskodawcę postanowienia Umowy offline mają charakter nadrzędny
2.1.2 Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i pod warunkiem dokonania subskrypcji Corrigo niniejszym przyznaje Subskrybentowi niewyłączne, nieprzenoszalne prawo, bez prawa do udzielania sublicencji, do korzystania (oraz, w przypadku Wnioskodawców, zezwalania Autoryzowanym użytkownikom na korzystanie) z Platformy Corrigo i powiązanej z nią dokumentacji w okresie subskrypcji Podmiotu subskrybującego wyłącznie na potrzeby wewnętrznych operacji biznesowych Podmiotu subskrybującego.
2.1.3 Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Platformy Corrigo i/lub związanej z nią dokumentacji i korzystaniu z nich oraz, w przypadku gdy dowie się o każdym takim rzeczywistym lub podejrzewanym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu, niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie.
2.1.4 Podczas korzystania z Usług (w tym Platformy Corrigo) nie należy: (a) otwierać, przechowywać, dystrybuować ani przesyłać żadnych wirusów ani innego szkodliwego kodu lub podobnych treści; ani (b) przesyłać, przekazywać lub przechowywać materiałów, które: (i) są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, oszczercze, obsceniczne, sprzeczne z przepisami, nękające lub obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym; (ii) ułatwiają nielegalną działalność, przedstawiają obrazy o charakterze seksualnym; (iii) propagują bezprawną przemoc; (iv) są dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, przekonania religijne, orientację seksualną, niepełnosprawność lub w inny sposób; lub (v) są w inny sposób niezgodne z prawem lub powodują szkody lub obrażenia jakiejkolwiek osoby lub własności. Zastrzegamy sobie prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności lub uszczerbku dla innych naszych praw, do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług lub jakiejkolwiek ich części, jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej sekcji 2.1.4.
2.1.5 Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez obowiązujące prawo, zabrania się podejmowania prób kopiowania, modyfikowania, powielania, tworzenia dzieł pochodnych, kadrowania, odtwarzania, ponownego publikowania, pobierania, wyświetlania, transmitowania lub rozpowszechniania całości lub dowolnej części Usług w jakiejkolwiek formie, na jakichkolwiek nośnikach i w jakikolwiek sposób, a także podejmowania prób dekompilacji, kompilacji odwrotnej, rozkładania na czynniki pierwsze, inżynierii odwrotnej lub innego rodzaju redukcji do postaci zrozumiałej dla człowieka całości lub dowolnej części Usług.
2.1.6 Zabrania się uzyskiwania dostępu do całości lub części Usług w celu: (i) wytworzenia produktu lub usługi, które konkurują z Usługami; (ii) sprzedaży lub użytkowania Usług i/lub związanej z nimi dokumentacji w celu świadczenia usług osobom trzecim; oraz (iii) licencjonowania, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, przekazywania, cesji, dystrybucji, prezentowania, ujawniania lub innego komercyjnego wykorzystywania Usług bądź udostępniania ich w inny sposób osobom trzecim, z wyjątkiem, w przypadku Wnioskodawców, Autoryzowanych użytkowników.
2.1.7 Zabrania się (i) zezwalania Autoryzowanym użytkownikom na udostępnianie kodów identyfikacyjnych i/lub haseł innym osobom; lub (ii) zezwalania na buforowanie kodów identyfikacyjnych i/lub haseł na serwerach proxy.
2.1.8 Prawa przewidziane w niniejszej sekcji 2.1 są przyznawane wyłącznie Podmiotowi subskrybującemu i nie będą uznawane za przyznane żadnej jednostce zależnej ani spółce holdingowej Podmiotu subskrybującego.
2.2 Opłaty i płatności
2.2.1 Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich stosownych opłat za korzystanie z Usług zgodnie z obowiązującymi w danym momencie cenami i warunkami płatności. Możemy zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika i/lub jego dostęp do Usług, jeśli Użytkownik spóźni się z płatnością i/lub nie będzie można przetworzyć oferowanej przez niego metody płatności. Udostępniając metodę płatności, Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do naliczania odpowiednich opłat związanych z daną metodą płatności, a także podatków i innych obciążeń w zależności od wykorzystywanych przez niego Usług.
2.2.2 Jeśli Użytkownik jest Wnioskodawcą, powinien uiścić odpowiednie opłaty abonamentowe określone w zawartej z nami umowie offline. Jeżeli nie otrzymamy płatności w terminie 30 dni od daty płatności, wówczas bez uszczerbku dla naszych innych praw i środków prawnych możemy zawiesić dostęp Użytkownika do Usług poprzez wyłączenie jego konta do czasu uregulowania wszelkich zaległych faktur.WAŻNA INFORMACJA: Jeśli Użytkownik nie anuluje subskrypcji przed upływem jej obecnego okresu obowiązywania, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana na kolejny rok w każdą rocznicę daty subskrypcji. Obciążymy kartę kredytową Użytkownika odpowiednią opłatą za odnowienie subskrypcji oraz wszelkimi należnymi podatkami, które mogą zostać nałożone na takie opłaty. Aby uniknąć automatycznego przedłużenia subskrypcji, należy ją anulować co najmniej 30 dni przed jej wygaśnięciem. Użytkownik może anulować subskrypcję, postępując zgodnie z procedurą określoną w zawartej z nami umowie.
2.3 Własność intelektualna
2.3.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że wszystkie prawa własności intelektualnej (w każdej jurysdykcji, niezależnie od tego, czy są to prawa przeszłe, obecne czy przyszłe) do Usług (w tym do Platformy Corrigo) oraz wszelkiej związanej z nimi dokumentacji, w tym jakichkolwiek modyfikacji powyższych, stanowią własność firmy Corrigo i/lub jej licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez firmę Corrigo na piśmie, nie udzielamy na mocy niniejszych Warunków ani w ramach świadczenia Usług (w tym Platformy Corrigo) Użytkownikowi ani żadnym indywidualnym Autoryzowanym użytkownikom ani w inny sposób żadnych praw do własności intelektualnej lub praw własności, ani żadnych innych praw licencyjnych w odniesieniu do Usług lub związanej z nimi dokumentacji. Żadne prawa własności intelektualnej do Usług ani jakiejkolwiek innej naszej własności intelektualnej nie są przenoszone na Użytkownika, Autoryzowanych użytkowników ani żadnego z ich przedstawicieli zgodnie z Warunkami ani w żaden inny sposób poprzez dostęp Użytkownika do Usług.
2.3.2 Odpowiedzialność za informacje, opinie, wiadomości, komentarze, zdjęcia i inne treści lub materiały przekazywane, przesyłane, zamieszczane lub w inny sposób udostępniane w ramach Usług lub za ich pośrednictwem („Przesyłane treści”) spoczywa na Użytkowniku. Zabrania się przesyłania, umieszczania lub udostępniania w inny sposób za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności bez wyraźnej zgody właściciela takich praw autorskich, znaku towarowego lub innego prawa własności należącego do osoby trzeciej, a ciężar ustalenia, czy dany materiał jest chroniony takim prawem, spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, praw własności, naruszenia umowy, prawa do prywatności lub reklamy, a także za wszelkie inne szkody wynikające z jego Przesyłanych treści. Pełna odpowiedzialność za wszelkie Przesyłane treści, w tym za ich zgodność z prawem, rzetelność i odpowiedniość, spoczywa na Użytkowniku.
2.3.3 O ile w niniejszym dokumencie lub w naszej Polityce prywatności nie określono wyraźnie inaczej, Użytkownik zgadza się, że wszelkie Przesyłane treści przekazywane przez niego w związku z Usługami są dostarczane w sposób niezastrzeżony i niepoufny. Użytkownik zgadza się, że możemy ponownie wykorzystać wszelkie Przesyłane treści według własnego uznania, bez konieczności uzyskiwania jego zgody. Niniejszym Użytkownik udziela Corrigo niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, wolnej od tantiem, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej licencji (w tym prawa do udzielania sublicencji na wielu poziomach) na użytkowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne prezentowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych, publikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie wszystkich Przesyłanych treści lub ich części w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub za pomocą dowolnej metody dystrybucji istniejącej obecnie lub w przyszłości, znanej lub opracowywanej, a także upoważnienia inne osoby do wykorzystywania Przesyłanych treści. Możemy modyfikować lub dostosowywać Przesyłane treści w celu przesyłania, prezentowania lub rozpowszechniania ich w sieciach komputerowych i na różnych nośnikach i/lub wprowadzać w nich zmiany niezbędne do dostosowania ich do wszelkich wymogów lub ograniczeń sieci, urządzeń, usług lub mediów.
2.3.4 Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie tantiemy, opłaty, odszkodowania i inne opłaty należne jakiejkolwiek osobie z tytułu jakichkolwiek Przesyłanych treści publikowanych przez Użytkownika w ramach Usług lub za ich pośrednictwem.
2.3.5 Zabrania się zmieniania, usuwania, modyfikowania lub zatajania jakichkolwiek informacji o poufności lub własności umieszczonych lub zawartych w jakiejkolwiek części Usług, w tym informacji osób trzecich. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, umów i innych praw niezbędnych do ochrony wszystkich praw w interesie własności naszej firmy lub naszego przedstawiciela.
2.3.6 Przekazując Przesyłane treści, Użytkownik potwierdza, że nie będą one naruszać sekcji 2.1.5 niniejszych Warunków. Zakazy te nie wymagają od Corrigo monitorowania, kontrolowania i usuwania Przesyłanych treści ani innych informacji przekazanych przez Użytkownika lub inną osobę.
2.4 Gwarancje i odszkodowania
2.4.1 USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA CORRIGO ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI.
2.4.2 Wyłączna odpowiedzialność za wyniki uzyskane w rezultacie korzystania z Usług i wszelkiej związanej z nimi dokumentacji, a także za wszelkie wnioski wyciągnięte na podstawie takiego korzystania, spoczywa na Użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane błędami w informacjach, instrukcjach lub skryptach dostarczonych nam przez Użytkownika w związku z Usługami ani za żadne działania, które podejmujemy na jego polecenie.
2.4.3 Niezależnie od powyższego Corrigo:
2.4.3.1 nie gwarantuje, że korzystanie z Usług będzie nieprzerwane i bezbłędne ani że Usługi i/lub informacje uzyskane przez Użytkownika za ich pośrednictwem będą spełniać jego wymagania; oraz
2.4.3.2 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, awarie dostaw lub jakiekolwiek inne straty bądź szkody wynikające z przesyłania danych za pośrednictwem sieci i urządzeń komunikacyjnych, w tym Internetu, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi i/lub wszelka związana z nimi dokumentacja mogą podlegać ograniczeniom, opóźnieniom i innym problemom związanym z korzystaniem z takich urządzeń komunikacyjnych.
2.4.4 Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Corrigo oraz członków jej kadry zarządzającej, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami, wydatkami, żądaniami, odpowiedzialnością lub szkodami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z (i) korzystania z Usług lub uzyskiwania dostępu do nich; (ii) jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków; (iii) jakiegokolwiek nadużycia lub niewłaściwego wykorzystania przyznanego dostępu do Usług; (iv) wszelkich roszczeń związanych z zarzutem, że wykorzystanie przesłanych treści narusza prawa osób trzecich lub wyrządziło im szkodę; (v) zaniedbania, rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia przy dostępie do Usług i/lub korzystaniu z nich.
2.5 Odpowiedzialność
Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W JAKIM TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:
2.5.1 JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY BĄDŹ STRATY (OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI WSZELKIE SZKODY, KTÓRE NIE POWSTAŁY W SPOSÓB NATURALNY, CZYLI ZGODNIE ZE ZWYKŁYM TOKIEM RZECZY, W WYNIKU DANEGO NARUSZENIA LUB ZDARZENIA POWODUJĄCEGO POWSTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI), ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM BĄDŹ WYKONYWANIEM NASZYCH USŁUG ALBO POWSTAŁE W ICH NASTĘPSTWIE;
2.5.2 UTRATĘ TRANSAKCJI LUB MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH KORZYŚCI EKONOMICZNYCH, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAŁY ONE W WYNIKU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB,
W KAŻDYM PRZYPADKU W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NASZYCH USŁUG LUB UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO NICH LUB W WYNIKU KORZYSTANIA Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI WCZEŚNIEJ ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY. BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU NARUSZENIA PRZEZ NAS NINIEJSZYCH WARUNKÓW TYLKO W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ ONE PRZEWIDYWALNĄ KONSEKWENCJĄ DLA OBU STRON W MOMENCIE UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUG LUB SUBSKRYBOWANIA ICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PODMIOTU SUBSKRYBUJĄCEGO ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY POWÓDZTWA (W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA LUB POWSTAŁE W INNY SPOSÓB) NIE PRZEKROCZY TYSIĄCA DOLARÓW (1000,00 USD).
ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ SEKCJI NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻADNEJ ZE STRON ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ JEJ ZANIEDBANIE, ZA OSZUSTWO LUB FAŁSZYWE PRZEDSTAWIENIE ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK INNE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO.
NASZE PRAWA I ŚRODKI ZARADCZE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI MAJĄ CHARAKTER UZUPEŁNIAJĄCY I NIE SĄ WYŁĄCZNE W STOSUNKU DO JAKICHKOLWIEK PRAW LUB ŚRODKÓW ZARADCZYCH PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRAWO.
2.6 Czas trwania i rozwiązanie umowy
2.6.1 W przypadku Usługodawców niniejsze Warunki obowiązują w okresie, w którym Usługodawca korzysta z Usług lub subskrybuje je.
2.6.2 Usługodawca może zakończyć korzystanie z Platformy Corrigo poprzez zaprzestanie korzystania z niej lub poinformowanie Corrigo o zamiarze zakończenia korzystania z niej w inny sposób.
2.6.3 W przypadku Usługodawców możemy w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejsze Warunki, zawiesić lub zakończyć świadczenie którejkolwiek bądź wszystkich Usług i/lub dezaktywować konto:
2.6.3.1 według naszego uznania, z 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem;
2.6.3.2 w przypadku istotnego naruszenia niniejszych Warunków przez Usługodawcę, którego nie można naprawić lub które nie zostało naprawione w ciągu 14 dni od otrzymania od nas powiadomienia;
2.6.3.3 jeżeli Usługodawca nie uiścił opłat subskrypcyjnych lub innych płatności należnych zgodnie z niniejszymi Warunkami.
2.6.4 Po wypowiedzeniu niniejszych Warunków lub dezaktywacji konta:
2.6.4.1 wszystkie licencje udzielone zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz, w przypadku Wnioskodawców, Umowa offline, natychmiast wygasną, a Użytkownik zgadza się natychmiast zaprzestać korzystania z wszystkich Usług i wszelkiej powiązanej dokumentacji;
2.6.4.2 Użytkownik musi zniszczyć wszystkie materiały (oraz związaną z nimi dokumentację) uzyskane z witryny internetowej oraz wszystkie ich kopie, niezależnie od tego, czy zostały wykonane zgodnie z niniejszymi Warunkami czy w inny sposób;
2.6.4.3 nie będzie to miało wpływu na żadne prawa ani środki prawne, które powstały do dnia wypowiedzenia.
2.7 Brak przedstawicielstwa
Udostępniamy Platformę Corrigo do użytku Podmiotu subskrybującego na niniejszych Warunkach. Nie działamy w żaden sposób jako przedstawiciel Podmiotu subskrybującego (dotyczy to zarówno Wnioskodawcy jak i Usługodawcy) i nie ponosimy odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Podmiotu Subskrybującego ani za niewykonanie przez niego jakiejkolwiek usługi lub innego zobowiązania.
2.8 Poufność i ochrona danych
2.8.1 Użytkownik zawsze ma obowiązek zachowania poufności (oraz zapewnienia, by jego pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy zachowali poufność) wszelkich poufnych informacji, które może uzyskać w związku z działalnością, produktami, usługami i sprawami firmy Corrigo w ramach wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub w inny sposób. Zabrania się wykorzystywania i ujawniania takich informacji, chyba że za naszą pisemną zgodą lub gdy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo.
2.8.2 Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas wszelkich danych osobowych w związku z Usługami podlega naszej Polityce prywatności.
2.8.3 W zakresie, w jakim przesyła lub przekazuje nam swoje dane osobowe, Użytkownik ma obowiązek zawsze przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności, w tym wszelkich powiadomień i wymogów dotyczących udzielenia zgody.
2.9 Siła wyższa
W ramach niniejszej umowy nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego Podmiotu subskrybującego, jeżeli nasze Usługi nie będą dostępne ze względu na działania, zdarzenia, zaniechania lub wypadki pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym, bez ograniczeń, strajki, blokady lub inne spory zbiorowe (bez względu na to, czy dotyczą pracowników firmy Corrigo czy innych stron), awarię usługi komunalnej lub sieci transportowej bądź telekomunikacyjnej, działanie siły wyższej, wojnę, zamieszki, niepokoje społeczne, szkody wyrządzone w złej wierze, konieczność przestrzegania przepisów lub nakazów rządowych, zasad, regulacji bądź wytycznych, wypadek, awarię instalacji lub maszyn, pożar, powódź, burzę albo niewywiązanie się z obowiązków przez dostawców lub podwykonawców.
2.10 Inne postanowienia
2.10.1 Wszelkie zawiadomienia, które muszą być przekazane na piśmie, będą przekazywane za pośrednictwem poczty e-mail i będą uznawane za otrzymane, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone przez drugą stronę (z wyłączeniem automatycznych wiadomości e-mail) lub gdy nie otrzymano odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych od momentu wysłania.
2.10.2 Z wyjątkiem Podmiotów subskrybujących będących Wnioskodawcami, które zawarły Umowę offline, niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami i zastępują oraz unieważniają wszystkie wcześniejsze umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do Usług. Żaden z zapisów niniejszego punktu nie ogranicza ani nie wyklucza jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwa.
2.10.3 Żaden fragment niniejszych Warunków nie ma na celu stworzenia wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa, formy zatrudnienia lub relacji agencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a nami.
2.10.4 Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Użytkownikowi nie wolno cedować ani przenosić swoich praw lub podzlecać swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Możemy w każdej chwili scedować lub przenieść nasze prawa lub podzlecić nasze obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez uprzedzenia.
2.10.5 Z wyjątkiem naszych spółek zależnych i stowarzyszonych, osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie będzie miała prawa do egzekwowania żadnego z ich postanowień.
2.10.6 Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek odpowiedniej jurysdykcji, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy.
2.11 Warunki dotyczące aplikacji mobilnej.
2.11.1 Aplikacje w systemie iOS. Poniższe warunki dodatkowe mają zastosowanie w odniesieniu do każdej aplikacji mobilnej dostarczanej przez firmę Corrigo, która jest przeznaczona do użytku na urządzeniu mobilnym Apple z systemem iOS („Aplikacja na iOS”):
2.11.1.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa jest zawarta wyłącznie pomiędzy nim a firmą Corrigo, nie zaś z firmą Apple, Inc. („Apple”).
2.11.1.2 Korzystanie z Aplikacji na iOS musi być zgodne z obowiązującymi w danym momencie warunkami sklepu App Store firmy Apple.
2.11.1.3 Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację na iOS i dostępne w niej materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Apple nie ma obowiązku świadczenia usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji na iOS. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Apple nie będzie mieć żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji na iOS.
2.11.1.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązek rozpatrywania wszelkich roszczeń Użytkownika lub osób trzecich związanych z Aplikacją na iOS lub posiadaniem i/lub użytkowaniem Aplikacji na iOS, w tym między innymi (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkich roszczeń dotyczących niezgodności Aplikacji na iOS z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczeń wynikających z ochrony konsumenta lub podobnych przepisów, spoczywa na firmie Corrigo, nie na firmie Apple, a wszystkie takie roszczenia podlegają wyłącznie niniejszej Umowie oraz wszelkim przepisom prawa obowiązującym nas jako dostawcę Aplikacji na iOS.
2.11.1.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność w zakresie wymaganym przez niniejszą Umowę za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia własności intelektualnej związanego z Aplikacją na iOS lub posiadaniem i korzystaniem z Aplikacji na iOS, ponosi firma Corrigo, a nie firma Apple.
2.11.1.6 Użytkownik oświadcza, że (i) nie znajduje się w kraju, na który nałożone jest embargo rządu Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie znajduje się na żadnej z list podmiotów zabronionych lub zastrzeżonych przez rząd Stanów Zjednoczonych.
2.11.1.7 Korzystając z Aplikacji na iOS, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących warunków umów z osobami trzecimi (np. podczas korzystania z Aplikacji na iOS Użytkownik nie może naruszać warunków umowy dotyczącej usługi bezprzewodowej transmisji danych).
2.11.1.8 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że beneficjentami niniejszej umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona licencji Użytkownika na Aplikację na iOS, jest firma Apple i jej spółki zależne. Po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszej Umowy firma Apple będzie miała prawo (i uznaje się, że prawo to zostało przez nią zaakceptowane) do wyegzekwowania od Użytkownika niniejszej Umowy w związku z licencją na Aplikację na IOS jako jej beneficjent będący osobą trzecią.
2.11.2 Poniższe warunki dodatkowe mają zastosowanie w odniesieniu do każdej aplikacji mobilnej dostarczanej przez firmę Corrigo, która jest przeznaczona do użytku na urządzeniu mobilnym z systemem Android („Aplikacja na Androida”):
2.11.2.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa jest zawarta wyłącznie pomiędzy nim a firmą Corrigo, nie zaś z firmą Google, Inc. („Google”).
2.11.2.2 Korzystanie z Aplikacji na Androida musi być zgodne z obowiązującymi w danym momencie warunkami sklepu Google Play firmy Google.
2.11.2.3 Firma Google jest tylko dostawcą sklepu z aplikacjami dla systemu Android, z którego Użytkownik pobrał Aplikację na Androida. Wyłączną odpowiedzialność za Aplikację na Androida i dostępne w niej materiały ponosi firma Corrigo, nie firma Google. Firma Google nie ma żadnych zobowiązań ani nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z Aplikacją na Androida ani niniejszą Umową.
2.11.2.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Google jest beneficjentem niniejszej Umowy jako osoba trzecia w zakresie, w jakim niniejsza Umowa odnosi się do Aplikacji na Androida.
2.11.3 Corrigo nie gwarantuje, że aplikacje mobilne będą kompatybilne z urządzeniami mobilnymi Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z naszych aplikacji mobilnych mogą obowiązywać standardowe opłaty operatora za transmisję danych.
2.11.4 W swojej aplikacji stacjonarnej i mobilnej Corrigo korzysta z aplikacji Mapy Google.  Korzystanie z aplikacji Mapy Google podlega poniższym warunkom użytkowania Google, a użytkownicy zostają niniejszym związani  Dodatkowymi warunkami korzystania z usług aplikacji Mapy Google i Google Earth (w tym Polityką prywatności Google) zgodnie z treścią odnośnych dokumentów.
3. WARUNKI UŻYTKOWANIA
Niniejsze warunki będą miały zastosowanie do ogólnego korzystania z naszej witryny internetowej, w tym, bez ograniczeń, przez przypadkowych użytkowników Internetu bez względu na to, czy subskrybują oni nasze Usługi. Jeśli Użytkownik jest Podmiotem subskrybującym, w przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami korzystania z Usług, Warunki korzystania z Usług mają charakter nadrzędny.
3.1 Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w witrynie
Firma Corrigo jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do witryny oraz do publikowanych w niej materiałów. Dzieła te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
Użytkownik może wydrukować jedną kopię, a także pobrać fragmenty dowolnych stron witryny do własnego użytku oraz może zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści zamieszczone w witrynie.
Zabrania się modyfikowania papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane w jakikolwiek sposób, a także wykorzystywania ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio oraz wszelkich grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu. Należy zawsze informować o naszym statusie (oraz o statusie każdego zidentyfikowanego autora) jako autora treści w witrynie.
W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakiejkolwiek części witryny z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania prawo Użytkownika do korzystania z witryny zostanie natychmiast wstrzymane, a Użytkownik musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów.
Użytkownik ma również obowiązek zapewnienia, by wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do witryny poprzez jego połączenie internetowe, zapoznały się z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz innymi obowiązującymi warunkami i zasadami oraz by przestrzegały ich.

3.2 Informacje zawarte w naszej witrynie
Zawartość witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie ma ona za zadanie stanowić porady, na której Użytkownik powinien polegać. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub powstrzymaniem się od niego na podstawie treści zawartych w witrynie należy skorzystać z profesjonalnego lub specjalistycznego doradztwa.
Łącza zamieszczone w witrynie prowadzące do innych witryn i zasobów udostępnionych przez osoby trzecie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie należy interpretować ich jako wyrazu naszej aprobaty dla tych witryn lub informacji, które można na nich uzyskać. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów.
Mimo podejmowania przez nas uzasadnionych starań w celu aktualizacji informacji w witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, że zawartość witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.
3.3 Zmiany w witrynie
Od czasu do czasu możemy aktualizować i zmieniać witrynę, aby odzwierciedlić zmiany w dostępnych funkcjach, potrzebach Użytkowników i priorytetach biznesowych.
Witryna jest udostępniana bezpłatnie (z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik subskrybuje Usługi również jako Usługodawca). Nie gwarantujemy, że witryna ani żadne treści w niej zawarte będą dostępne zawsze i bez zakłóceń. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej lub dowolnej części witryny z przyczyn biznesowych i operacyjnych. Będziemy starali się informować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem (za pośrednictwem witryny internetowej) o każdym zawieszeniu lub wycofaniu dostępu.
3.4 Odpowiedzialność dotycząca witryny
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z udostępnienia lub wykorzystania (lub niemożności wykorzystania) naszej witryny internetowej, w tym bez ograniczeń za wszelkie nieprawidłowości lub niekompletność informacji umieszczonych w witrynie.
3.5 Naruszenie własności intelektualnej.
3.5.1 Firma Corrigo szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi o to samo. Firma Corrigo może, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, zakończyć świadczenie usług i/lub możliwość uzyskiwania dostępu do witryny oraz korzystania z niej i z naszych usług dla Użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli Użytkownik uważa, że jego praca jest przedmiotem naruszenia praw autorskich i/lub znaku towarowego i pojawia się w witrynie, prosimy o podanie wskazanemu przez firmę Corrigo przedstawicielowi następujących informacji:
Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.
Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim i/lub znakiem towarowym, którego dotyczy zarzut naruszenia, lub, jeśli zgłoszenie obejmuje wiele dzieł w jednej witrynie internetowej, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie.
Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub stanowi przedmiot naruszenia i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany w witrynie, oraz przekazanie informacji umożliwiających firmie Corrigo zlokalizowanie tego materiału.
Informacje umożliwiające firmie Corrigo skontaktowanie się z Użytkownikiem jako stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można się z nim skontaktować.
Oświadczenie, że Użytkownik wyraża w dobrej wierze przekonanie, iż wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich i/lub znaku towarowego, jego przedstawiciela ani przez prawo.
Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i, pod karą krzywoprzysięstwa, że Użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
3.5.2 Przedstawiciel firmy Corrigo przyjmujący roszczenia o naruszenie praw autorskich lub znaków towarowych w witrynie jest dostępny pod następującym adresem:
Corrigo Incorporated, 8245 SW Tualatin Sherwood Road, Tualatin, OR 97062 (USA); lub adres e-mail support@corrigo.com
3.5.3 Należy również pamiętać, że za naruszenie praw autorskich zgodnie z art. 512 lit. f) amerykańskiej ustawy o prawie autorskim odpowiedzialności może podlegać każda osoba, która świadomie podaje do wiadomości, że dany materiał lub dane działanie stanowi naruszenie.
3.5.4 Firma Corrigo zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zamknięcia konta lub zablokowania dostępu każdemu Użytkownikowi witryny lub Usług, który jest przedmiotem powtarzających się powiadomień o naruszeniu amerykańskiej ustawy DMCA lub innych przepisów o prawach autorskich.
4. POSTANOWIENIA OGÓLNE
4.1 Zmiany w niniejszych Warunkach
Od czasu do czasu możemy wprowadzać uzasadnione zmiany w witrynie oraz niniejszych Warunkach (z wyłączeniem Warunków świadczenia Usług) według własnego uznania, dlatego podczas korzystania z witryny prosimy o zapoznanie się z Warunkami, które obowiązują w danym momencie.
W przypadku gdy Użytkownik subskrybuje nasze Usługi, zmiany Warunków świadczenia Usług w Okresie subskrypcji wprowadzimy dopiero po powiadomieniu go o takich zmianach. Powiadomienie zostanie dokonane poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków w witrynie, a Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody lub kliknięcie zaktualizowanych Warunków po ich wejściu w życie.
4.2 Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Niniejsze Warunki oraz wszelkie umowy zawarte zgodnie z niniejszymi Warunkami podlegają prawu Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nim. Każda ze stron nieodwołalnie uznaje, że wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków bądź ich przedmiotu albo z nimi związanych mają sądy w Londynie.
4.3 Język
Niniejsze Warunki sporządzono w języku angielskim i w niektórych językach lokalnych. W przypadku jakichkolwiek konfliktów lub niezgodności pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem lokalnym będzie obowiązywać wersja angielskojęzyczna. Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszych Warunków powinny mieć formę pisemną i być sporządzone w języku angielskim.

Użytkownik niniejszym oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie postanowienia WARUNKÓW FIRMY CORRIGO, które zostały mu w pełni wyjaśnione, łącznie z zachowaniem dokładności, aktualności i adekwatności jego danych osobowych; a ponadto zgadza się, że wszystkie powiadomienia i komunikacja pomiędzy nim a nami może odbywać się drogą elektroniczną. Klikając przycisk „Akceptuję” lub „Zgadzam się”, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia WARUNKÓW FIRMY CORRIGO.